ТУ - гр. София - Машиностроителен Факултет (МФ)

В Машиностроителния факултет се подготвят инженери – бакалаври и магистри със специалност “Машиностроене и уредостроене”.

Машинният инженер по специалността “Машиностроене и уредостроене”, извършва проучвателна, конструкторска, проектантска, производствена, експлоатационна, мениджърска и други дейности в следните области:

  • Прецизна техника: фина механика и оптика; лазерна техника; микротехника; контролно-измервателна техника; финомеханични устройства в информационната техника; фото- и кинетехника; медицинска и биомедицинска техника; метрологично осигуряване в машиностроенето, контрол и управление на качеството; компютърно проектиране и управление в метрологията;
  • Автоматизираща техника и инженеринг: транспортно-захранващи устройства, промишлени роботи и роботизирани модули, специализирани автоматични машини, автоматични линии и гъвкави автоматични комплекси в дискретното производство, монтажна и опаковъчна техника, инженерингова дейност, компютърно интегрирани производства с изграждане на комплексно-автоматизирани дискретни производства в машиностроенето и в хранително-вкусова, фармацевтична, мебелна и др. промишленост;
  • Инженерна логистика и техника: логистичен мениджмънт, инженерна логистика, макрологистика, логистика на доставките и пласмента, вътрешнозаводска логистика, транспортна логистика, логистика на пристанищни и аеротерминали, логистика в хранително-вкусовата, лека промишленост и туризъм, компютърен дизайн и управление на манипулационна техника и логистични системи, архитектура и дизайн на манипулационна техника с циклично и непрекъснато действие– подемно-транспортни манипулатори и роботи, кари и робокари, кранове, асансьори, непрекъснат транспорт;
  • Строителна и екотехника: архитектура и дизайн на строителни манипулатори и роботи, екотехника, строителна транспортно-комуникационна техника, инженерен софтуер, надеждност, инженерна логистика, симулационно моделиране на логистични системи в строителната индустрия, манипулационна техника, компютърен дизайн и управление на строителна техника;
  • Неметални материали и конструкции: инженерни полимерни и керамични материали; техническа механика на полимерите; техника и технология за производство на неметални изделия; конструиране на инструментална екипировка за пластмасопреработващи машини; компютърно проектиране и използване на автоматизирани системи; конструиране на неметални изделия; контрол и диагностика на неметални материали и конструкции.

Всички гореизброени области имат общ теоретичен фундамент и общоинженерни дисциплини, удовлетворяващи по-широките изисквания към машинните инженери, съответстващи на структурата на аналогични висши и технически училища във високоразвитите страни от Европейската общност.

Това обучение дава възможност за:

  • обучение в една основна област;
  • обучение в една основна област и квалификация за втора (допълнителна) област;
  • обучение в една основна област и допълнителна подготовка по теоретични дисциплини, необходими за научноизследователска работа.

Завършилите специалността могат да работят във всички отрасли на промишлеността, включително в областта на мениджмънта, маркетинга, инженеринга и промишления дизайн у нас и в чужбина.

Деканат: блок 3, стая 3242

Zaplatomer.bg