Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Office 1 Superstore
Град: София, Пловдив, Варна
 
АКО ВИЕ СТЕ...

комуникативни, енергични и притежавате желание да докажете способностите си, присъединете се към екипа ни!

Общи изисквания към кандидатите за работа...

- Ориентация за работа с клиенти - работата на всеки от служителите в компанията е пряко или косвено свързана с обслужване на потребителите;
- Нагласи и умения за екипна дейност - при изпълнение на задълженията си всеки служител на компанията работи в екип с останалите си колеги;
- Инициативност и последователност, умения за определяне на приоритети - интензивно развиващият се бизнес на компанията изисква гъвкав подход от страна на слежителите.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДГОТВИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В Office 1 Superstore?

- Подробна автобиография;
- Mотивационно писмо за конкретна длъжност (или придружително писмо за желаната от Вас дейност);
- Aктуална снимка.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

- Като изпратите документите си на e-mail: job-line@hq.panda.bg
или ги донесете лично в Централния офис на фирмата:
1528 София, жк Дружба 1, ул. Илия Бешков 12;

- Mожете да кандидатствате on-line на http://www.office1.bg като след избор на длъжност натиснете линка "Кандидатствай" и допълните пакета документи с мотивационно писмо и актуална снимка.

Ние поемаме ангажимента да Ви поканим за участие в конкурсите, които организираме.

КАК ПРОТИЧАТ КОНКУРСИТЕ ЗА РАБОТА

Първата стъпка е известяване за новоразкритата работна позиция - чрез медийна обява, анонс към трудовите посредници (бюра по труда, частни трудови борси), към служителите във фирмата и др.
Следва предварителна селекция по документи, след което се организира среща с кандидатите за запознаване със селекционната ни процедура, попълване на входящ тест и първоначално интервю. Селекционната ни процедура включва:
- Входящ тест - преминаването му гарантира равен старт за всички участници в конкурса. За успешно представяне на теста не Ви е необходима предварителна подготовка;
- Първоначално събеседване - открит диалог с квалифицираните специалисти от отдел Човешки ресурси, които ще Ви запознаят с естеството на работа и специфичните изисквания за съответната работна позиция и като вътрешнофирмени консултанти ще препоръчат одобрените кандидати за среща с преките мениджъри;
- Интервю с прекия ръководител за конкретната позиция - до този етап от селекционната процедура достигат одобрените след първоначалното събеседване кандидатури. Целта на тази среща да се определи подходящия сътрудник и да му бъде отправено предложение за работа.

Желаем Ви успех!
 
Назад