Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Национална Компания Железопътна Инфраструктура
Град: Велико Търново
 
П Р О Г Р А М А
за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти
с висше образование в системата на НК “Железопътна инфраструктура”


Програмата е част от цялостната Програма за управление на човешките ресурси в системата на НК “ЖИ”.

I.Цел на програмата
· Реализиране на стратегическите цели на Компанията чрез осигуряване на кадрови потенциал, отговарящ на изискванията на преструктурирането и интегрирането към новите условия.
· Осигуряване на приемственост и стимулиране чрез навлизането на млади, професионално обучени кадри и максимално използване и предаване натрупания опит и практическите познания на утвърдени специалисти в системата на НК “ЖИ”, на които им предстои пенсиониране.

II.Етапи на реализация
1. Анализ на структурата на персонала по квалификация и възраст;
2. Определяне потребностите от млади специалист с висше образование – стажанти за работа и обучение;
3. Обобщаване на потребностите по длъжности и работни места;
4. Изготвяне на правила за развитие с цел обвързване на мотивацията на обучение и работа с крайните резултати;

II. Параметри
1. Определяне нуждите от млади специалисти с висше образование по професии и работни места: Анализ на състоянието и информация по поделения за предстоящо пенсиониране на утвърдени специалисти – инженерни и икономически кадри, чиито опит следва да се предаде;
2. Определяне механизма на проучване,назначаване и оценка на стажант специалистите :
- Кандидатът заявява писмено желание и мотиви за работа в системата на НК”ЖИ”;
- Представя документи и подробна информация за завършено образование, придобита образователно – квалификационна степен на висшето образование / автобиография и копие от диплома/;
- Писмено становище на прекия ръководител за приемане на стажанта и определяне на специалист за обучаващ;
- Извършване на подбор и одобряване на кандидата от комисия за подбор на кадрите по определени критерии;
- Назначаване на кандидата по условията на чл.70 от КТ в полза на работодателя за срок до 6 месеца. Групата на заплащане - минималната за III – та степен специалист.
- Определяна на обучаващия служител съгласно Правилата за работна заплата;
- В края на периода, определен за практическо обучаване на стажанта – комплексна оценка и предложение за назначаване на постоянно място при възможност или освобождаване;
- В процеса на обучението по инициатива на обучаващия служител и по мотивирано предложение на прекия ръководител може да се пристъпи към прекратяване на договора за изпитване или да се ускори утвърждаването на стажанта за редови специалист в зависимост от направената комплексна оценка;

IY. Основни обекти

Специалисти с висше образование без трудов стаж за длъжности в структурните поделения на НК “ЖИ “ – технически и икономически кадри.

Y. Ресурси на програмата и източници на финансиране
Вътрешен ресурс – организация на труд и обучение при минимални разходи по временен щат;
Сключване на договори по места с Бюрата по труда за ползване Програмата за млади специалисти на Министерство на труда и социалната политика с осигуряване на фонд Работна заплата и осигуровки от бюрата;

YI.Очаквани резултати
Крайната цел на програмата е повишаване ефективността от използване на трудовите ресурси в условията на оптимизиране на ресурсите на Компанията. В резултат на изпълнението на набелязаните параметри и етапи на програмата ще се реализарат възможностите за ефективна професионална реализация при осигурена приемственост на специалисти и повишаване качеството на работната сила.
 
Назад