Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: "Електроразпределение - Горна Оряховица" ЕАД
Град: Велико Търново
 
Динамичните процеси в икономиката на страната, структурните реформи в енергийния сектор и приватизацията на електроразпределителните дружества налагат задълбочен анализ на структурата на наличния персонал и изграждане на политика в областта на Човешките ресурси съответстваща на предстоящите промени в близък и средносрочен план.
В тази връзка Дружеството предвижда тази година да приеме на стаж студенти, проявяващи интерес към предмета на дейност на Дружеството, готови да станат част макар и временно от една доста динамична и реорганизираща се среда, като по този начин добият представа за практическата страна на бизнеса.

Основните направления, в които ще бъдат приети стажанти са:
· Поддържане и експлоатация на мрежи Средно и ниско напрежение;
· Информационни технологии;
· Маркетинг и продажби;
· Връзки с обществеността;
· Финансов отдел;
· Човешки ресурси;
· Снабдяване и логистика.

Изисквания към кандидат – стажантите:
· Студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално III курс;
· Млади специалисти с придобито висше образование.
· Отлична компютърна грамотност и много добро владеене на английски език и/или немски език .

Необходими документи за кандидатстване за стажантско място:
· Мотивационно писмо с посочена област , в която студентът желае да проведе своя стаж;
· Автобиография;
· Ксеро-копие на студентска книжка / страниците, удостоверяващи успеха на кандидата /;
· Препоръки от обучаващото ВУЗ – предимство.

Периода, в който ще функционират тези програми е от м. юли до м. септември 2005 година. Продължителността на стажа е един месец, като стажанти ще се приемат във всеки един клон на Дружеството, а именно - Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра.

Координати за връзка в Централно управление на дружеството:
“Електроразпределение – Горна Оряховица” ЕАД
Гр. Горна Оряховица
Ул. “Съединение” 151
Отдел “Човешки ресурси”
e-mail: trz@elsnab-go.com
 
Назад