Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: БАНКА ДСК ЕАД
Град: София, Варна, Пловдив, Велико Търново
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЕМ НА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ
НА СТАЖ В “БАНКА ДСК” ЕАД

Прием на стажанти се осъществява в поделенията на Банката и в Централно управление въз основа на процедура за подбор в два етапа:
І-ви етап: “Преглед и класиране по документи”;
ІІ-ри етап: “Интервю”.

Изискуем набор от документи на кандидат-стажантите:
- мотивационно писмо,
- автобиография (“СV”),
- ксеро-копие на студентска книжка / респ. на ученически бележник (а именно - страниците, удостоверяващи успеха на кандидата).
При подаването на горе-описаните документи, на кандидат-стажантите се предлага да попълнят “Лист с очаквания” (свободен текст).
При допълнително поискване се представя препоръка от обучаващото ВУЗ или специализирано средно училище.

Изисквания към кандидат-стажантите:
а) образователно равнище и етап от обучението към момента на кандидатстване:

  • студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално ІІ-ри курс;
  • студенти в І-ви и ІІ-ри курс във ВУЗ, но с придобито средно-специално образование в областите “икономика” и “информационни технологии”;
  • ученици в специализирани училища в областите “икономика” и “информационни технологии” – последна учебна година, съобразно предвидения в годишната учебна програма “държавен стаж”;
  • млади специалисти с придобито висше образование, но безработни;

б) специалности: икономисти; юристи; инженери; програмисти; математици.

Срочността на стажа и часовата ангажираност се договарят индивидуално с кандидатите.
Срочност: минимум 1 месец, максимум 3 месеца.
Часова ангажираност в 1 работен ден: минимум 4 работни часа; максимум 8 работни часа.

Възможно е провеждане на стаж в повече от 1 области/дейности (“ротация на стажантски позиции”) в рамките на максимално допустимата срочност.

Приемът на стажанти е целогодишен, с изключение на периода на годишно счетоводно приключване на Банката.

Стажът не е платен.

Координати за връзка в Централно управление на “Банка ДСК” ЕАД:

Дирекция “Организационно развитие и обучение”
Тел.: 02 / 981 79 82, 981 12 91
e-mail:
eterzieva@dskbank.bg
jnikolova@dskbank.bg
adk@dskbank.bg
dtomova@dskbank.bg
yavor.rangelov@dskbank.bg

Адрес за кореспонденция: гр. София – 1036, ул. Московска 19

Информация, свързана с “Банка ДСК” ЕАД, можете да намерите на сайта на Банката:
www.dskbank.bg

 
Назад