tree

БИЗНЕСЪТ

"Челопеч Майнинг" ЕАД добива и преработва медно-златни руди от находище "Челопеч" - едно от най-големите подземни находища в Европа. Собственик на дружеството от 2003 г. е канадската компания "Дънди Прешъс Металс" Инк. - международна компания с широк инвестиционен портфейл. За периода 2004–2009 г. стойността на инвестираните средства в рудник "Челопеч" надминава 300 млн. щатски долара. Челопеч Майнинг е една от иновативните, добре управлявани и финансово стабилни компании в България. Приоритет в дейността са грижата за хората и околната среда. Осигуряването на безопасност при работа и въвеждането на нови технологии във всички сфери на производството поставят дружеството сред най-отговорните компании в световен мащаб.

ПРОЕКТИ

Плановете за развитие на Челопеч Майнинг предвиждат повишаване добива на руда до 2 млн. тона годишно. За изпълнението на тази стратегия в периода 2003-2007 г. бе прокарана наклонена изработка "Надежда", с което се осигури по-безопасен достъп на персонал и оборудване до работните места, по-добра вентилация в рудника и по-ефективен извоз на рудата до повърхността. За осигуряване стабилност на скалния масив и с цел повишаване ефективността на добива, през 2005 г. системата на добив с под-етажно обрушаване беше сменена с камерна система на добив със запълнение. През 2010 г. започна прокарване на втора наклонена изработка - "Вяра". В експлоатация се въвеждат и нови машини и технологии. Активно се работи за повишаване ефективността на работа и чрез реинженеринг и интегриране на работни процеси. Модернизира се и обогатителната фабрика на дружеството. Извършват се подобрения във всички етапи на преработката на руда – смилане, флотация, сгъстяване, филтрация и депониране на отпадъка. Оптимизирането на процеса на добив и преработка включва и изграждане на нова система за трошене и транспортиране на руда, при която „Едро” трошене ще бъде изместено под земята, а натрошената руда ще достига до повърхността чрез гумено-транспортна лента.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Челопеч Майнинг осъществява мащабната си инвестиционна програма в съответствие със законовите изисквания и корпоративната политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие. Дружеството осигурява финансови средства за екологични инициативи с местните общини, за изграждане и подобряване на инфраструктурата, за културни, социални и образователни дейности.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

В периода 2004-2009 г. бе реализиран голям проект за рекултивация на площи, нарушени от минала дейност. Извършена бе техническа и биологична рекултивация на над 100 дка терени, включително и в държавен горски фонд. Дружеството осъществява и разгърната мониторингова програма, която включва наблюдение на атмосферния въздух, източниците на прахо-газови емисии от производствената дейност, шум и взриво-сеизмично въздействие, води, почви, отпадъци и др.

КОМПАНИЯТА КАТО РАБОТОДАТЕЛ

Челопеч Майнинг е място за хората, които обичат, търсят и приемат професионални предизвикателства, мислят в дългосрочен план за себе си и околната среда, могат да се отдават на работата си, но и ценят времето прекарано сред приятели. В компанията работят над 900 служители, български и чуждестранни специалисти, с разнообразен опит, образование и квалификация. Политиката на дружеството е да стимулира развитието на знанията и уменията на служителите си, техните амбиции, мотивация и ангажираност чрез създаване на възможности за професионално доказване и израстване, обмяна на международен опит и know-how и предоставяне на конкурентни финансови и нематериални придобивки. В рудодобива се използват 3D моделиращи програми и продукти за минно планиране, скална механика, вентилация и др. Специалистите в оперативните отдели придобиват и развиват уникални умения, широко приложими по света. Модернизирането на рудопреработката поставя нови предизвикателства за подобряване ефективността на процесите по извличане на метали. Възможността за оперативните и административните отдели да въвеждат и адаптират световни практики изисква креативност и много професионална амбиция, които са в основата на идентичността на дружеството като модел в индустрията. Новите проекти, по които дружеството работи усилено, отварят възможности за професионалисти с разнообразен опит и специалности - инженерни, икономически и хуманитарни.