Senior С/С++ Програмист

Балкантел ООД е инженерингова компания, създадена през 1990 г. и специализирана в областта на телекомуникациите - радио пренос и излъчване; системи за управление и контрол на въздушната навигация и кацане; изграждане, поддръжка и развитие на комуникационни, информационни и навигационни системи; проектиране и дизайн; доставка на устройства за жп сигнализация и сигурност; търговия с телекомуникационно оборудване и прецизна измервателна апаратура.
Компанията се е налoжила като водещ доставчик, системен интегратор и цялостен изпълнител на проекти ‘’до под ключ’’. Изпълнила е множество инфраструктурни проекти в сферата на телекомуникациите и навигацията от стратегическо значение за страната.

Основни изисквания:

 • Много добри умения за прогрмиране на C, C++;
 • Използване на ООП принципите на разработка на приложения на C/C++;
 • Познаване на технологии за програмиране под Linux (gcc, make, cross-compiling);
 • Изготвяне на техническа документация за разработвания софтуер;
 • Работа с TCP/UDP сокети;
 • Работа с бази данни (MySQL);
 • Умения за multi-threaded програмиране;

Основни задължения:

 • Разработване на софтуерни модули и отделни програми за реализиране на сървърен софтуер или клиентски приложения;
 • Съставя алгоритми и блок-схема на определени програми или части от тях;
 • Подготвя документацията на разработвания от него софтуер;
 • Отстранява дефекти и възникнали проблеми при използването на разработваните програмни продукти;

За предимство ще се считат:

 • Познания по UML моделиране и документиране;
 • Работа с GIT;
 • Умения за работа с Qt (4.0/5/0);
 • Основна мрежова култура (Ethernet, VLAN, TCP/IP, VoIP и мултимедийни протоколи);
 • Познаване на технологии за програмиране на видео приложение.

Компанията предлага:

 • Атрактивно възнаграждение и бонус програми;
 • Възможности за сертификация и обучения за повишаване на качеството;
 • Работа по дългогодишни проекти и специализация в конкретни области на програмиране;
 • Работа в голям екип и помощ от колеги с натрупан опит и умения в областта.
Кандидатстване

При интерес, моля изпратете Ваша автобиография чрез бутон "Кандидатстване".