О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител /ЗДСл/ и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и заповед № РД-10-267/08.09.2017г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността:
ИНСПЕКТОР

В Инспекторат при Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
    • висше образование – магистър;
    • професионален опит – не се изсква;
  или
    • минимален ранг – V младши;

  1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
    • кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
    • за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”.
      Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението
      за достъп, когато не е представен такъв документ.
    • за инспекторите в инспекторатите по чл. 46б от Закона за администрацията, минималната образователна степен за
      заемане на длъжността е "магистър".
 2. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:

    • професионална област – технически науки/ правни науки/ аграрни науки/ стопански науки/ природни науки/ здравеопазване

 3. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:

    • компютърна компетентност: Microsoft Offiсе, Интернет, работа с правно-нормативни продукти.

 4. Начин за провеждане на конкурса:

    • тест;
    • интервю.

 5. Необходими документи, място и срок на подаването им:

  5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
    • писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
    • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец;
    • декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4, и т. 7 от ЗЗКИ;
    • декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
    • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация
      и правоспособност, които се изискват за длъжността;
    • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
    • данни за здравното досие, съгласно чл.11(6) от Наредба № 3/25.01.2008 г. на МЗ и МТСП;
    • други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

  5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

  5.3. Документите се подават в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”- гр. София, ул. „Московска” № 3, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.

 6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват във фоайето на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София, ул. „Московска” № 3. Телефон за справки и допълнителна информация – 9210221 – г-жа Аня Донкова.

 7. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: подпомага Ръководителя на Инспектората; да изпълнява контролни функции върху дейността на агенцията при провеждането на държавната политика при управлението на държавните резерви, военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти; да осъществява административен контрол, съгласно Закона за администрацията и др.

 8. Минимален размер на основната заплата определена за длъжността на степен 4, определен за длъжността – 500 лв.

 9. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”