Описание
Министерство на здравеопазването
Обявата е изтекла.
Епидемиолог
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

ЕПИДЕМИОЛОГ

Квалификационни изисквания:
• Висше медицинско образование, трудов стаж по епидемиология ще бъде предимство.
• Много добър писмен и говорим английски език.
• Работа с MS Office (Word, Excel, Outlook, Power point), Internet.
• Опит в областта на статистиката и владеене на статистически софтуерни продукти ще бъде предимство.

Отговорности:

1. Разработва индикатори за мониториране на тенденциите за разпространение на инфекцията и за изменение на поведението на уязвимите групи.
2. Участва в разработването на инструкции, обучителни материали, формуляри, протоколи и други материали за нуждите на епидемиологичния надзор на ХИВ/СПИН.
3. Събира обработва и анализира демографска, здравна, поведенческа и социално-икономическа информация, имаща връзка с разпространението на ХИВ/СПИН у нас.
4. Разработва система за оценка на качеството на събираната информация.
5. Отговаря за поддържане на актуална база данна с индикаторите за епидемиологичен надзор.
6. Отговаря за запазване на конфиденциалността на информацията.
7. Изготвя периодични отчети и анализи за разпространението на ХИВ/СПИН в страната и в света и ги изпраща на заинтересованите страни.
8. Осъществява връзка с национални и международни институции, имащи отношение към епидемиологичния надзор на ХИВ/СПИН.

Моля изпратете в срок до 22 август 2008 г.

Подробна автобиография на български език и английски език;
Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
Сертификати за завършени курсове;
Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:
Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

(за конкурса за Епидемиолог)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” можете да намерите на www.mh.government.bg и www.aidsprogram.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.