Описание
Обявата е изтекла.
Главен счетоводител
Софавто ООД е една от първите български и най-успешни компании в търговията с висок клас употребвани и нови леки и товарни автомобили. За 24 години успяхме да се превърнем в един от лидерите в нашия бранш, да изградим и поддържаме традиции в качествените доставки, в бързото и прецизно обслужване на нашите клиенти.

Задължения и Отговорности:
-Участва в разработване на счетоводната политика и вътрешните нормативни документи на фирмата.
-Изготвя и отговаря за достоверността на финансово-счетоводните документи.
-Ръководи и организира счетоводната отчетност – извършва счетоводното приключване, изготвя годишен и периодичен финасово-счетоводен отчет, инвентаризация и други.
-Заверява финансовите отчети от регистриран одитор;
-Изготвя консолидирани финансови отчети.
- Организира и осъществява взаимоотношенията с финансови институции, банкови, данъчни и контролни органи.
-Организира и отговаря за съхраняването на финансовата, счетоводна и оперативна информация по предвидените в закона ред и срокове.

Изисквания:
-Висше икономическо образование.
-Професионален опит по специалността – над 5 години.
-Опит и умения за работа с Бизнес Навигатор.
-Отговорност и лоялност към работата и работодателя.
-Организираност и навременно изпълнение на поставените задачи.
-Отлично познаване и ползване на нормативната уредба, вкл. МСС.

Фирмата предлага:
-Отлична материално-техническа база.
-Много добро възнаграждение.
-Много добра работна атмосфера и екипна работа.Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.

Предоставените данни са лични данни, подлежат на специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.