Описание
НАЦИОНАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ ЕООД
Обявата е изтекла.
Касиер
Ежедневено опериране със счетоводни документи ( над 1000 документа месечно)
Оперириране с левови и валутни стойности
Изисквания към кандидата
Възраст до 35 години
Минимум 3 години опит по специалността
Владеенето на английски език е предимтво