Описание
ШЕНКЕР ЕООД
Обявата е изтекла.
касиер - счетоводител
-извършва входящи и изходящи касови плащания;
-отговаря за състоянието на касовата наличност;
-следи за правилното съставяне на входящи и изходящи документи на фирмата, постъпващи в счетоводството;
-извършва текущи записвания по счетоводните сметки;
-анализира и следи състоянието на счетоводните сметки, за които отговаря, както и на свързаните с тях регистри;
-следи падежите за входящи и изходящи плащания на фирмата в зависимост от сметките, за които отговаря;
-осъществява контакти с контрагентите във връзка с разплащанията;
-отговаря за съблюдаването на действащите закони при документиране и осчетоводяване на стопанските операции, както и при разплащанията на фирмата;
Изисквания към кандидата
средно или висше образование в областта на счетоводството
Университет
Великотърновски университет
Висше транспортно училище - София
Икономически университет - Варна
Стопанска академия - Свищов
Специалност
Одит
Счетоводство
Средно образование
Техникум