Описание
Център за спешна медицинска помощ - Софийска област
Обявата е изтекла.
Медицински специалист към Център за спешна медицинска помощ - Софийска област
Приема спешните повиквания и възлага изпълнението на случаите на дежурните екипи, подпомага активно лекаря на мястото на инцидента, длъжен е да владее непряк сърдечен масаж, изкуствено дишане, поставяне на периферна венозна канюла, назогастрална сонда и уретрален катетър
Изисквания към кандидата
Висше медицинско образование - степен Бакалавър;
Полувисше медицинско;
Средно-специално образование;
Компютърна грамотност;
Да познава нормативната база на спешната медицинска помощ и здравеопазването
Университет
Медицински университет - Плевен
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет - Варна
Медицински университет - София
други
Специалност
Хуманна медицина