Sun Production
Режисьор по монтажа
Blagoevgrad
part-time

Режисьор по монтажа

Blagoevgrad part-time

About us

Във връзка с изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP002-2.024-0657-C01 „Стартиране на производство на филми, телевизионни
предавания и видеопродукция от „Сън Продъкшън” ЕООД“ , финансиран по процедура №
BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., дружеството „СЪН Продъкшън” ЕООД
обявява следното ново работно място в предприятието: "Режисьор по монтажа"

Job Description

I. ДЛЪЖНОСТ: Режисьор по монтажа
II. МЕСТОРАБОТА: гр. Благоевград
III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование, сходно на посочената позиция като „Режисьор по монтажа“ и/или минимум 2
години професионален опит, сходен на посочената позиция, в т.ч. опит с професионално видео
монтажно оборудване и софтуер.
IV. ФУНКЦИИ (ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ):
1. В качеството си на Режисьор по монтажа, лицето ще ръководи на етапа на постпродукция
процеса по професионална видео обработка и монтаж на заснетите кадри и звук, и
финализиране на готовата ТВ продукция.
V. ПЕРИОД НА ЗАЕТОСТ: За неопределено време (от което 18 месеца по проект по ДБФП №
BG16RFOP002-2.024-0657-C01).
VI. ЧАСОВА ЗАЕТОСТ: 5-часов работен ден
VII. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:
В случай, че това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете подробна
професионална автобиография и съпътстващи документи, доказващи релевантно на позицията
образование и/или професионален опит на следния е-мейл адрес:
sunproductionhr@gmail.com
Документите на кандидатите ще бъдат разглеждани при спазване на изискванията за
конфиденциалност на личните данни.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Zaplatomer.bg