Описание
Емония Биотех ООД
Обявата е изтекла.
Счетоводител
Дейност
1. Длъжността е главен единствен счетоводител
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с материалноотговорните лица.
3.Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации по линия на организация и документация на счетоводната отчетност и финансовите взаимоотношения.
1.Трябва да знае:
а)нормативните актове в областта на счетоводството, финансовия, данъчния и осигурителния контрол;
б)реда и изискванията за извършване на инвентаризации, счетоводни засичания и операции;
в)нормативните изисквания за организацията на първичната отчетност и вида на необходимите първични документи;
г)компютърните и други автоматизирани системи за извършване на счетоводната дейност.
Изисквания
1.Образование: висше икономическо, с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър".
2.Друга квалификация: работа с компютър и владеене на английски език.