Описание
Строително - предприемачески Холдинг ЕООД
Обявата е изтекла.
Счетоводител
Основни задължения:

• Приема и проверява на основание чл. 7 , ал 1, ал.2 и ал.3 от ЗС всички първични счетоводни документи. Комплектова ги със стокови , складови разписки, товарителници , актове за извършените работи , приемо-предавателни протоколи и пр., а при плащания в брой прилага касови бележки, вносни бележки и др.;
• Осчетоводява само приетите и отговарящи на изискванията на чл. 7 от ЗС първични счетоводни документи в отчетните регистри по ДДС;
• Издава коректно и в съответствие с чл 7, ал.1 , ал.2 и ал.3 от ЗС всички първични счетоводни документи, отчитащи приходите от продажби и ги осчетоводява коректно в отчетните регистри по ДДС;
• Осчетоводява коректно и точно всички банкови документи, касови документи , авансови отчети,рекапитулации на ведомости за начислени възнаграждения по трудови и граждански договори;
• Завежда ДМА в счетоводния амортизационен план;
• Отговаря за коректното осчетоводяване на начислените амортизации;
• Отговаря за коректното и срочно отразяване на разчетите с всички доставчици, клиенти и НАП;
• Изготвя при необходимост и в срок всички справки от вторичните регистри за нуждите на Главния счетоводител и Ръководството.

Изисквания:

• Висше икономическо образование - специалност "Счетоводство и контрол", степен магистър ще се счита за предимство;
• Професионална квалификация - минимум 5 години стаж като счетоводител, като за предпочитане е да са натрупани в големи компании;
• Компютърна грамотност и работа с Excel;
• За предимство ще се счита работа с програмен продукт Work Flow.

Качества на идеалния кандидат:

• Отговорност;
• Изпълнение на възложените задачи в определения срок точно и коректно.

Защо да се присъедините към екипа на компанията ни:

• Предлагаме дългосрочна заетост с постоянен трудов договор;
• Конкурентно заплащане;
• Социална политика, насочена към по-добра работна среда и удовлетвореност на служителите;
• Стандартна работна седмица (от понеделник до петък);
• Възможност за професионална квалификация.