Описание
Счетоводител
"Адрия Консулт" ЕООД е част от група фирми с едноличен собственик на капитала. Всяка от фирмите е разпределена да обслужва клиенти от различни региони в страната. Основната дейност на дружеството е извършване на счетоводни услуги и правни консултации на клиентите търговци или производители.

Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-1.003-2133-C01 „Създаване на нови работни места в "Адрия Консулт" ЕООД по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, финансиран от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, във "Адрия Консулт" ЕООД стартира процедура за подбор на персонал.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Код по НКПД: 2411 6004

Наименование на позицията: „Счетоводител“

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.Оформя документите, свързани с финансовата дейност.
2.Обработва счетоводните документи по съответните сметки, за които пряко отговаря.
3.Изчислява и осчетоводява вноските за държавния и общинския бюджети, за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване и за фонд „Професионална квалификация и безработица".
4.Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки, изготвя оборотни ведомости и други балансови извлечения.
5.Участва в комисии при извършване на инвентаризации или проверки на материалноотговорни лица.
6.Упражнява вътрешнофинансов контрол в кръга на възложените му задачи за спазване на финансовата дисциплина в предприятието.
7.Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответни отчетни периоди.
8.Съставя копия от счетоводни справки и документи, необходими на работниците и служителите или за предоставяне на съответните органи.
9.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Отговаря за състоянието и достоверността на счетоводните документи и сметки, които обработва и води.
2.Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или неточно извършени счетоводни операции.
3.Отговаря за организацията и систематизацията на счетоводните документи.

НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Трябва да знае:

а) нормативните актове в областта на счетоводството, финансовия, данъчния и осигурителния контрол;
б) реда и изискванията за извършване на инвентаризации, счетоводни засичания и операции;
в) нормативните изисквания за организацията на първичната отчетност и вида на необходимите първични документи;
г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на счетоводната дейност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Отлични комуникативни умения;
- Висока степен на прецизност и лична организация;
- Отлични комуникативни умения, организираност, аналитично мислене, лоялност, умения за работа в екип;
- Желание за придобиване на опит и практически умения в сферата на търговията.

Изисквания по програмата „Ново работно място 2015”
Кандидатите трябва да попадат в една от следните групи:

- безработни и неактивни лица;
- безработни или неактивни лица с увреждания;
- безработни лица на възраст над 54 г.;
- безработни младежи до 29 г. вкл;

Компанията предлага:

Постоянна и сигурна работа на трудов договор;
Коректно и своевременно заплащане.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, кандидатствайте по обявата като изпратите автобиография и актуална снимка.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.
Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални принципи на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и процедурата "Ново работно място 2015".