Описание
община Кричим
Обявата е изтекла.
Счетоводител по заместване (до завръщане на титуляра) за гр. Кричим
Счетоводител по заместване на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ
(до завръщане на титуляра)

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Минимална степен на завършено образование – средно (завършено висше икономическо образование е предимство).
• Минимален професионален опит – не се изисква (с предимство ще се ползват кандидати със стаж, придобит в бюджетно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството).
• Минимален размер на основната заплата за длъжността – 600 лв.;
• Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

2. Компетентност и отговорности:
• Изготвя първични счетоводни документи;
• Осчетоводява извършените стопански операции, съгласно указанията на Дирекция „Държавно Съкровище” на Министерство на финансите;
• Въвежда счетоводните записвания в счетоводните регистри на общината;
• Спазва нормативните актове и указания, регламентиращи бюджетното счетоводство и функционирането на публичната администрация като цяло.
• Изпълнява и други възложени задачи, свързани с длъжността

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
- заявление за постъпване на работа;
- копие от документ за самоличност;
- документ за придобито образование, специалност, квалификация и трудов/служебен стаж (при наличие на такъв);
- aвтобиография – CV.

4. Начин на провеждане на подбора \ на два етапа \:
- 1- ви етап: по документи;
- 2- ри етап: провеждане на интервю.