За Нашите Деца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Семеен Психолог
Пловдив
длъжност на непълно работно време

Семеен Психолог

Пловдив длъжност на непълно работно време

За нас

Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истинско семейство.

Отговорности

Роля и отговорности:

• Семейно консултиране и психо – социална работа с биологични и разширени семейства на деца в риск; новородени деца; деца, преживели насилие; деца с трудно поведение; деца, настанени в институции;
• Оценяване на биологични семейства за възможности за реинтеграция на деца, изведени на по – ранен етап;
• Оценяване на роднински семейства за възможности за грижа за деца, изведени от биологично семейство;
• Оценяване на деца в приемна грижа, преди осиновяване;
• Управлява случаи в Център за обществена подкрепа „За деца и родители“, като спазва процедурите и поддържа необходимата документация;
• Участва в прегледи с отделите „Закрила на детето“ по водените от него случаи, при необходимост
• Участва при обсъждане на случаи и супервизии;
• Предоставя услуги на деца в институционална и резидентна грижа, за които е определен като поддържа необходимата документация, свързана с управление на случай;
• Участва в работни срещи с различни професионалисти за планиране и преразглеждане работа по случаи, с които работи;
• Работи и поддържа комуникация в посока изграждане на ефективен екип;
• Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии;
• Запознат е със законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.

Изисквания и необходими умения

Професионални компетенции:
• Висше образование - специалност "Психология", “Клинична психология", "Семейно консултиране" или "Комуникативни нарушения";
• Опит в работата с деца и семейства;
• Умения за екипна работа;
• Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe;
• Опит в прилагането на проекти в социалната сфера е предимство

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
• Работа в отдаден и динамичен екип
• Принос към една благородна кауза
• Много добри условия на труд
Teleperformance Greece