Сервитьор/ка (Амстердам, Холандия)
Amsterdam, Холандия
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Сервитьор/ка (Амстердам, Холандия)

Amsterdam, Холандия длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

Отговорности

Задължения:
• Сервирайте ястия и напитки на посетителите в ресторант
• Запомнете поръчките
• Бъдете приветливи и приятелски настроени към всички посетители
• Помогнете да поддържате ресторанта чист
• Фактуриране и събиране на пари

Duties:
• Serve meals & drinks to visitors in a restaurant
• Remember orders
• Be welcoming and friendly to all visitors
• Help keep the restaurant clean
• Billing and collecting money

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
1. Националност: работникът трябва да има паспорт на ЕС (български, румънски, унгарски, полски и др.)
2. Ресторант / хотелски опит: Минимум 2 години
3. Лично състояние: Годни и здрави. (Избор чрез видео разговор на живо, за да отхвърлите негодни / тежки работници)
4. Език: Перфектен английски.
5. Време за работа: 50 часа седмично
6. Работно място: ресторант в Амстердам
7. Настаняване: споделен апартамент с други работници, основно модерно качество.

СЪЩО ВЪЗМОЖНО: хора / паспорти извън ЕС със специална карта, издадена от държава от ЕС, специално посочваща постоянните права на гражданство на ЕС (което може да се получи само след реално пребиваване и работа 5 години в държава от ЕС)
НЕВЪЗМОЖНО: хора / паспорти извън ЕС с общата карта за временно / постоянно пребиваване, издадена от държава от ЕС (които не пребивават и работят в държава от ЕС от 5 години насам).

Requirements:
1. Nationality: Worker must have EU passport (Bulgarian, Romanian, Hungarian, Polish, etc...)
2. Restaurant/hotel experience: Minimum 2 years
3. Personal condition: Fit and healthy. (Selection via live video call, to reject unfit/heavy workers)
4. Language: Perfect English.
5. Worktime: 50 hours per week
6. Workplace: restaurant in Amsterdam
7. Accommodation: Shared apartment with other workers, basic modern quality.

ALSO POSSIBLE: non-EU people/passports with a special card issued by an EU country specifically mentioning permanent EU citizenship rights (which is only obtainable after really staying & working 5 years in an EU country)
NOT POSSIBLE: non-EU people/passports with the common temporary/permanent residence card issued by an EU country (who have not been staying & working in an EU country for 5 years yet).

Ние Ви предлагаме

Заплата:
1. 1600 евро на месец NET / NETTO (= 8 евро на час нето / нето) (от нашата компания към вашата банкова сметка) - 400 евро разходи за настаняване на месец (от заплатата в банковата ви сметка до наемодателя) - 1200 евро на месец (да запази, след като настаняването е платено)
2. Горната заплата е гарантирана, дори ако няма достатъчно работа.
3. Ще бъдете наети в нашата собствена компания в Холандия, нашата компания плаща данъци, официалната брутна / бруто заплата е ± 25% по-висока (1600x ± 125% = ± 2000), ние ви гарантираме нетната / нето заплатата.
4. През първата седмица след пристигането си ще подпишете официален трудов договор, ще подпишете договор за наем и ще получите данъчен номер.
5. Ако работите повече часове от обичайното, тогава за извънреден труд се плаща 8 EUR / час нето / нето.
6. Ние ще ви платим: 1600 евро (+ 8 евро на час извънреден труд), а от това плащате на наемодателя 400 евро за наема.
7. Ние плащаме вашата заплата на 8-ия ден на следващия месец (защото ние знаем само (извънредните ви) часове след приключване на месеца и след това трябва да ги проверим с местния надзорен орган за 1 седмица).
8. Ако първите 5 седмици са финансово трудни за вас: Възможно е да поискате предварително плащане на заплатата от 100 евро на седмица за вашата храна, изплатена по новата ви банкова сметка, но само за първите ви 5 седмици

Salary:
1. € 1600 per month NET/NETTO (=€8 per hour net/netto) (from our company to your bank account) - € 400 accommodation cost per month (from the salary in your bank account to the landlord) - €1200 per month (to keep, after accommodation is paid)
2. The above salary is guaranteed, even if there is not enough work.
3. You will be employed by our own company in the Netherlands, our company pays taxes, the official gross/bruto salary is ±25% higher (1600x±125%=±2000), we guarantee you the net/netto salary.
4. In the first week upon arrival, you will sign an official employment agreement, sign a rental agreement, and get a tax number.
5. If you work more hours than normal, then this overtime is paid 8 EUR/hour net/netto.
6. We will pay you: €1600 (+ €8 per hour overtime), and from this you pay the landlord €400 for your rent.
7. We pay your salary on the 8th of the next month (because we only know your (overtime) hours after the month is finished, and then we need to check them with the local supervisor for 1 week).
8. If the first 5 weeks are financially hard for you: It is possible to request a pre-payment of the salary of €100 per week for your food, paid to your new bank account, but only for your first 5 weeks

Careerdays.bg