Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Старши експерт в дирекция «Координация, съгласуване и взаимодействие»
Sofia
full-time

Старши експерт в дирекция «Координация, съгласуване и взаимодействие»

Sofia full-time

Job Description

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

в дирекция «Координация, съгласуване и взаимодействие» при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и чл.10, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);
2. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
3. Професионално направление – право;
4. Придобита юридическа правоспособност;
5. Минимален професионален опит – 2 години или ранг IV младши.

II. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.
ІII. Необходимите документи, място и срок на подаването им:
1. Писмено заявление за участие в конкурс по образец, съгласно Приложение № 2 към
чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от диплома за завършено юридическо образование. При издадена диплома за
висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
4. Копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността в областта на
професионалния опит;
6. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ;
Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.
Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник с оригинално нотариално заверено пълномощно, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от Административно- процесуалния кодекс.

IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
Eкспертно участие при съгласуването на законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, съобразно функционалната компетентност на комисията, като изготвя становища и прави предложения за мерки.
Организационно и координационно участва в дейностите и задачите възложени на дирекцията.
V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лв. до 1250 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).
При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КПКОНПИ.

VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.*
*}