Описание
Perfecto Group International
Обявата е изтекла.
Технически офис сътрудник
I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: висше икономическо, техническо, възможна специализация
2. Добро владеене на книжовния български език, познаване на правилата и вътрешните инструкции, свързани с водене на деловодната дейност, реда и изискванията за съставяне и оформяне на служебна документация.
3. Компютърна грамотност
4. Професионален опит: Не по-малко от 1 година стаж в сферата на административни/ счетоводни дейности и документооборот, предимство – работа по СУК, тръжни процедури и документация.
5. Владеене на езици: Владеене на английски език, допълнителни езици са преимущество
6. Лични качества: Тактичност, точност, комуникативност и оперативност, внимание към детайлите, срокове и приоритизация на задачите и задълженията, работа в екип, находчивост и желание за развитие
7. Опит в търговска дейност / внос/износ /, недвижими имоти, юридически/счетоводни дейности е предимство

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Цялостно поддържане на документооборота и пъричните документи
2.Приема постъпващата за ръководителя на предприятието кореспонденция и я систематизира в съответствие с установения ред, като я предоставя за разглеждане от ръководителя или съответните служители.
3. Получава и предава информация по съответните приемо-предавателни устройства, организира телефонните разговори и срещи на ръководителя, приема и изпраща факсове и имейли.
4. Отговаря за цялостната организация и безпрепятствена работа в офиса, снабдяване, спазване на работно време, наличност на материали, срокове за поръчки или подаване на документи към институции, подготовката им и срокове за плащания към основни офисни доставчици
5. Приема и предава документи за подпис от ръководителя, както и молбите и заявленията на работниците и служителите.
6. По нареждане на ръководителя осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания на различни съвети, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, подготвя отчети и протоколи от проведени срещи и съвещания.
7. Протоколни функции - Осигурява приема от ръководителя на работници и служители от предприятието и външни лица.
8. Поддържа контакти с клиенти, административни структури и организации, НАП, общини, по финансови, административни и организационни въпроси, свързани с работата на дружеството;
9. Води отчет на получените документи в съответствие с установените правила в предприятието и осигурява тяхното съхраняване или предаване в счетоводен или друг отдел.
10. Осъществява първични счетоводни функции, деловодство, класифициране и организация на документацията към счетоводителя, координация и отчетност към ръководството
11. Ръководи основни процеси по ТРЗ, Трудова медицина и документооборот;
12. Проявява необходимата дискретност относно информацията, която получава и взема необходимите мерки за нейното неразпространяване.
13. Изготвяне на различни видове справки, възложени от ръководителя
14. Възможност за поемане на функции на Мениджър по качеството
15. Включване в маркетингови, търговски операции, офериране и водене на преговори
16. Изпълнява и други конкретни задачи, възложени от ръководителя, свързани с изпълнение на длъжността.

Длъжността е по заместване с възможност за преназначаване в последствие дългосрочно в търговски отдел.

Молим само отговарящите в най-голяма степен на посочения профил да изпращат кандидатурите си чрез бутона за кандидатстване. Ще бъдат разглеждани само кандидатури изпратени по електронен път!. Само одобрените по документи ще бъдат канени на интервю.