Описание
Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Обявата е изтекла.
УПРАВИТЕЛ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИРЕКТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ (CC/729)
• Взаимодейства с изпълнителния мениджмънт във връзка с всички въпроси по обслужването на клиентите
• Следи развитието на регионално ниво, възможностите и заплахите в бранша
• Следи за отговорното представяне на Центъра за обслужване на клиенти спрямо съгласуваните нива на обслужване
• Отговаря на очакванията на клиентите и ги използва като основа за синхронизиране на процесите и нивото на обслужване
• Изготвя бюджети, прогнози и мерки
• Следи за финансовото представяне спрямо прогнозите и бюджета
• Преглежда на бюджета и на прогнозите на всяко тримесечие и прави необходимите корекции
• Преглежда анализ на отчети, определя проблемите и управлява изпълнителността и постигането на целите, и предприема необходимите действия
• Определя обхвата на потребностите от информация
Изисквания към кандидата
• Висше образование
• Над 3 години опит в ръководенето на център за услуги
• Над 3 години опит на сходна позиция в подобен бранш
• Познания в областта на обслужването на клиенти, основните правила на Call Centre, модели за организационно развитие, процедури за събиране на вземания и кредити, принципи на поведението на клиентите, мотивационни техники, анализ на първопричините, далекосъобщения, кабелен и интернет бранш
• Компютърна грамотност
• Отлично владеене на английски език
• Владеенето на втори език се счита за предимство (румънски, македонски, френски, немски, руски)
• Опит в ръководенето на център за обслужване
• Добре развити комуникативни умения и отлични умения за представяне
• Умения да мотивира и окуражава другите по положителен и продуктивен начин, лидерски умения
• Добре развити аналитични/математически умения, умения за решаване на проблеми, ориентиран към клиентите и към обслужването, мотивира се от резултати, мисли напред, умения за придобиване на нови познания, гъвкавост, проактивност, лична мотивация
• Умения да се справя в ситуации на стрес