Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
Вътрешен одитор в звено за вътрешен одит
София
длъжност на пълно работно време

Вътрешен одитор в звено за вътрешен одит

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител /ЗДСл/ и чл. 14, ал. 1 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и заповед № РД-
10-163/14.05.2019 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за
длъжността:

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

В Звено за вътрешен одит при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси”
І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
висше образование – бакалавър;
професионален опит – не се изисква;
или
минимален ранг – V младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за
държавния служител;
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво
„поверително”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-
дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв
документ.
придобит сертификат по чл.19, ал.2, т.4 от ЗВОПС
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
професионална област – икономика, финанси, право, инженерни науки.
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
компютърна компетентност: Microsoft Offiсе, работа с правно-нормативни
продукти.
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
тест
интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17,
ал. 1 от НПКДС;
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец;
декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит;
други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността-
придобит сертификат по чл.19, ал.2, т.4 от ЗВОПС;
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са
прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и
образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния
регистър /ИИСДА/. ДА ДРВВЗ обработва личните данни в съответствие с общия регламент
за защитата на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката на ДА ДРВВЗ. За
повече информация, моля посетете интернет страницата на ДА ДРВВЗ.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от
Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят
необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до
класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават в ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”- гр.
София, ул. „Московска” № 3, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват във
фоайето на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София, ул. „Московска”
№ 3.
Телефон за справки и допълнителна информация – 9210221 г-жа Аня Донкова и
9210301 – Мария Вълчева.
VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Вътрешния одитор, чрез изпълнение на своите задължения подпомага агенцията за
постигане на целите й чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за
оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и
управление.
VІІІ. Размер на минималната основната заплата за длъжността – 1000 лв.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.

СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”

Zaplatomer.bg