Описание
SBC Global Services Limited
Обявата е изтекла.
Юрисконсулт
СБК Юръп Техникъл Съпорт ЕООД
предлага гъвкави клауд-базирани ИТ инфраструктурни решения за Европейските си бизнес клиенти. За офиса си в София търсим високо ефективни кандидати, които могат да работят под напрежение и да следват ясно поставените цели.

Компанията търси да назначи:
ЮРИСКОНСУЛТ

ОТГОВОРНОСТИ:

• Оказва правна помощ на всички структурни звена и служители във фирмата, като дава устни и писмени правни консултации и становища;
• Разработва вътрешно-фирмени документи, молби, заявления, заповеди, наредби, инструкции, пълномощни и проекти на нотариални актове и други;
• Участва в подготовката, сключването, изготвянето и прекратяването на договори с клиенти, контрагенти и партньори и допълнителни споразумения;
• Осъществява представителство на правата и законните интереси на дружеството пред органите на централната и местна власт, банкови институции, както и пред трети физически и юридически лица.
• Изготвя други правни становища от различен характер.

ИЗИСКВАНИЯ

•Завършено висше юридическо образование;
•Юридическа правоспособност;
•Най-малко 3 години юридически стаж, практически опит в областта на търговско, облигационно, трудовото, конкурентно право;
• Владеене на английски език писмено и говоримо;
•Отлична компютърна грамотност;
•Отлична езикова култура;
•Позитивно отношение;
• Лоялност.

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо на български или английски език чрез бутона „Кандидатстване”.