Description
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
Expired job posting.
Старши инспектор в Инспекторат на КОНПИ
1. Длъжност: старши инспектор
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• образование – висше, степен на образование – магистър;
• професионален опит – 2 години и/или ранг IV младши
3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
• висше юридическо образование;
• придобита юридическа правоспособност;
• да има или да получи достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност „секретно“. Процедурата по проучване за издаване на разрешение ще се извършва само на класирания на първо място кандидат.
4. Допълнителни умения и квалификация:
• умения за работа с компютър;
• разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство.
5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
6. Необходими документи:
• Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
• Декларация за съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
• Копие от диплома за завършено юридическо образование. При издадена диплома от висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
• Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
• Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават от 9,30ч. на 19.10.2016г. до 16,30ч. на 31.10.2016г. в деловодството на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 112, ет.3, ст.301.
8. Етапите за провеждане на конкурса са с елиминаторен характер.
9. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и друга информация за него ще бъдат представени на информационното табло и интернет страницата на комисията.
10. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
Описание на длъжността: Извършва комплексни, тематични, последващи, извънпланови проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване дейността на администрацията на КОНПИ; Осъществява контрол за спазването на актовете, регламентиращи дейността на комисията; Дава предложения при разработването на методики, вътрешни правила и критерии за извършване на контролната дейност; При възлагане, изготвя становища, предвид действащото законодателство, свързани с осъществяваната от инспектората дейност; Изготвя проучвания на съществуващата съдебна практика, във връзка с конкретни казуси, възникнали по повод на извършвани проверки, както и при възлагане от страна на ръководителя на инспектората.