Описание
Веломания ЕООД
Обявата е изтекла.
Мениджър Човешки ресурси
Ние сме производителят на велосипеди DRAG и лидер на пазара като вносител на велосипедни компоненти и аксесоари. С развита търговска мрежа в страната, ние сме доказана марка за професионалисти и любители на велосипедния спорт. Благодарение на нашата иновативност, коректност и компетентност сме спечелили доверието на множество международни партньори и изнасяме продукцията си в редица държави. След толкова години на пазара, любовта към велосипеда остава нашият главен двигател.

Продължаваме да растем и да се развиваме и търсим Мениджър Човешки ресурси, който да се присъедини към екипа ни.
Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Осъществява и отговаря за цялостната дейност по възникване на трудовите правоотношения с персонала в предприятието, като:
а) приема и проверява необходимите документи за сключване на трудовите договори;
б) подготвя всички необходими документи за назначаване на служители;
2. Изготвя проектите за изменение на сключените трудови договори и за налагане на дисциплинарни наказания.
3. Попълва трудовите книжки на работниците и служителите в предприятието, свързани с промени в техния трудовоправен статут.
4. Комплектова и съхранява трудовите досиета на работниците и служителите.
5. Въвежда и води отчет за положения труд, ползваните отпуски на работниците и служителите, отпуските за временна неработоспособност и майчинство и подава необходимата информация на финансово-счетоводното звено, НОИ и НАП.
6. Изготвя заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение.
7. Подготвя документите за пенсиониране на работниците и служителите.
8. Издава необходимите служебни бележки и удостоверения, свързани с трудовата дейност на работниците и служителите.
9. Изцяло организира подбора на нови служители, планира заетостта на персонал, съставя и публикува обяви за работа и провежда интервюта с нови служители.
10. Изготвя системи за обучение на персонала на всички нива. Провежда тренинги и обучения. Изцяло организира, следи и отговаря за вътрешната политика на фирмата за обучението и повишаването на квалификацията на служителите.
11. Организира и отговаря за цялостния процес по провеждане на инструктажи на персонала във фирмата.
12. Отговаря, съдейства и изготвя необходимите документи свързани със службата по трудова медицина, КУТ, трудоустрояването, здравните отчети, обучения на персонала и подаването на информация към СТМ във връзка с оценки на риска, заключения за работоспособност, длъжностни лица по ОБЗР и др.
13. Изготвя и/или променя правилници, длъжностни характеристики и др.
14. Изготвя необходимите документи свързани с проверки от ИТ, НАП, НОИ и др. Представлява фирмата пред тези институции.

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование /предимство е образованието в областта на човешките ресурси/;
• Отлични познания по трудовоправни отношения, отчитане и контрол на работното време;
• Опит на сходни позиции - минимум 3 години;
• Опит в работата с държавни институции;
• Отлична компютърна грамотност - MS Office;
• Ръководни умения и умение за работа под напрежение;;
• Умения за работа в екип;
• Коректност и лоялност;
• Добра комуникативност, отговорност, точност и самодисциплина;
• Мотивация за дългосрочна работа.


От наша страна ще предложим:
- отлично и мотивиращо възнаграждение;
- изрядни трудови взаимоотношения, отговарящи на българското законодателство;
- професионална работна среда и приятелска атмосфера;

Изпратете ни своята автобиография и очаквайте обаждането ни.
Благодарим на всички кандидати, но ще се свържем само с одобрените по документи.

Всяка кандидатура е поверителна и ще бъде разглеждана при стриктно спазване на изискванията на ЗЗЛД