Description
Агенция Пътна инфраструктура
Expired job posting.
Финансов контрольор при Областно пътно управление гр. Ямбол
Агенция “Пътна инфраструктура” обявява конкурс за назначаване на
държавен служител

Длъжност: Финансов контрольор при ОПУ гр. Ямбол
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Mинимална степен на завършено образование: Висше,
Образователно квалификационна степен: Бакалавър или Магистър
Професионална област: Икономика, Финанси
Професионален опит : не по-малко от 2 години в областта на дейност, съгласно КДА
и/или
Минимален ранг: IV младши;
Допълнителни умения и изисквания:
- Да познава общо държавните и други нормативни документи в областта на финансовата, бюджетната и стопанска дейност; да познава в детайли Закона за държавния вътрешен финансов контрол и правилника за неговото прилагане; да познава Закона за устройство на държавния бюджет, финансово счетоводните нормативни документи, правилници и наредби в областта на бюджета и финансите; закон за финансово управление и контрол в публичния сектор; прилагана цялостната нормативна уредба на счетоводството - Закон за счетоводство, Национални счетоводни стандарти, Сметкоплан на бюджетните организации и принципите на отчитане на касовия разход, свързан с изискванията на ЕБК, наредбите, инструкциите и указанията на МФ, регламентиращи счетоводната отчетност/, както и вътрешно-нормативните актове, свързани с дейността на отдела / Правилник за структурата, дейността и организацията на работа в АПИ, Етичен кодекс, Закон за пътищата и правилника за неговото прилагане, Вътрешни правила за работа в агенцията, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ и други. Да познава и прилага нормативните актове и инструкции, действащи в областта на административното законодателство, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекса на труда, ЗФУКПС;
-Умения за работа с компютър с общи програмни продукти (Word, Excel) и офис техника;
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява предварителен финансов контрол, преди вземането на решение за поемане на задължение или за извършване на разход, като следи за законосъобразност на процесите, свързани с поемането на задължения и разплащания на извършените дейности в ОПУ.Осъществява контрол на дейността по управлението на имотите – държавна собственост, предоставени на ОПУ. Осъществява дейности свързани с управлението на човешките ресурси в ОПУ – Ямбол.
Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:
от 420 лв. до 1350 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.
Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю
Документи за кандидатстване:
Заявление за участие в конкурса - по образец;
Декларация по чл.17 от НПКДСл;
Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
Копия от документи за допълнителна квалификация;
Копия от документи, доказващи професионален опит;
Автобиография.
Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/
Място за подаване на документи:
адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-473;
административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет.4 стая 406
Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр.София, бул. ”Македония” № 3 и на електронната страница на Агенцията.
В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, интервю/.