Description
Агенция Пътна инфраструктура
Expired job posting.
Главен експерт в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване и координация“ на Агенция "Пътна инфраструктура"
Агенция “Пътна инфраструктура”
обявява конкурс за назначаване
на държавен служител


Длъжност: Главен експерт в отдел „Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване и координация“
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• Образователно квалификационна степен: Бакалавър/Магистър
• Професионална област: Техническо или Право
• Професионален опит : не по – малко от 3 години, съгласно КДА
или
Минимален ранг: IV младши;
Допълнителни умения и изисквания:
• Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:
Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове,
• Да познава основно нормативните документи – АПК, ЗДС, ППЗДС, ППЗП, ЗОП ЗДСл, КТ, ЗП, ЗФУКПС, ЗА, ЗБУТ, ЗУТ, Устройствения правилник, Правилниците за прилагане на Законите, българското законодателство, спецификата на правната уредба на пътното строителство, и др., както и вътрешните правила в АПИ и Вътрешните правила за документооборота в АПИ.
• Компютърна компетентност – да притежава познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и умения за работа с общи програмни продукти и специализираните, които се ползват от отдела /„Апис”, „Сиела”, „Eventis R7“
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществява дейности, водещи до подпомагане на дейността на Управителния съвет на АПИ, централната администрация и специализираните звена в Агенцията, по отношение на управлението на имотите – публична и частна държавна собственост и на движими вещи – частна държавна собственост, предоставени на агенцията
Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:
от 420 лв. до 1350 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.
Начин за провеждане на конкурса : Тест и Интервю.
Документи за кандидатстване:
• Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
• Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и не е подставено под запрещение , не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност.
• Автобиография
• Копия от документ/ти за придобита образователно-квалификационна степен
• Копия от документ/ти за допълнителна квалификация
• Копие от документ/ти за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/
• Копие на документ/ти за придобит професионален опит
Място за подаване на документи:
адрес: гр.София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-475 или 02/9173-420;
административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет.4 стая 404
Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:
Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул.”Македония” № 3 и на Интернет страницата на Агенцията
В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същия автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.