МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Главен експерт в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт ”
Sofia
full-time

Главен експерт в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт ”

Sofia full-time

Job Description

Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № ЧР-01-277/24.11.2016 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „главен експерт” в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт ”, при следните условия:

Описание на длъжността: Длъжността „главен експерт” в дирекция „Взаимодействие със съдебната власт” е свързана с: преглед, обработка и подготовка на документацията, свързана с провеждането на конкурси за държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител, помощник частен съдебен изпълнител, съдия по вписванията, нотариус и помощник-нотариус по заместване и синдик. Аналитични дейности по събраната и обобщена информация относно дейността на държавните и частните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията и участие в процедури, свързани с прилагане на Закона за защита от домашното насилие и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността са:

1.1 Образование – висше;
1.2 Образователно-квалификационна степен – магистър;
1.3 Професионален опит – 4 години или минимален ранг – III младши.

2. Професионална област на придобитото висше образование: Право.

3. Допълнителните изисквания за длъжността са:
3.1 Придобита юридическа правоспособност;
3.2 Компютърна грамотност – Word, Excel, Internet

4. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю.

5. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/, към което да приложат:
5.1 декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
5.2 копие от диплома с приложения за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
5.3 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.4 копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
5.5 документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация;
5.6 копия от други документи по преценка на кандидата.

6.Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси” от 09.30 ч. до 12.30 ч.

7.Размер на основната заплата за длъжността е от 420 (четиристотин и двадесет) лева до 1505 (хиляда петстотин и пет) лева съобразно професионалния опит на кандидата.

Копие от обявлението за оповестяване на конкурса, списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви в сградата на Министерството на правосъдието, ул. „Славянска” № 1 и ще се публикуват на електронната страница на министерството.

Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 01.12.2016 г. до 12.12.2016 г. включително.