Description
Комисия за регулиране на съобщенията
Expired job posting.
Младши експерт в отдел „Неподвижни мрежи, ЕМС и нови технологии”, дирекция „Разрешителна дейност и честотно планиране”
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Обявява конкурс за длъжност
„Младши експерт” в отдел „Неподвижни мрежи, ЕМС и нови технологии”, дирекция „Разрешителна дейност и честотно планиране” – 1 щ. бр.

Области на дейност: Разрешителна дейност – издаване, изменение, допълнение, спиране и прекратяване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от спътникова радиослужба. Честотно планиране, оценка на електромагнитната съвместимост, национално и международно координиране на мрежи от спътниковата радиослужба.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:
• Образователно-квалификационна степен: висше, професионален бакалавър по;
• Предпочитана специалност: Радиокомуникации, Телекомуникации;
• Професионален опит: не се изисква;
• Основно ниво на владеене на английски език (А2);
• Много добра компютърна грамотност – Windows, MS Office, Интернет.

Размер на заплатата, определена за длъжността – от 750 лв. до 820 лв.

Конкурсът ще бъде организиран чрез:
• решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на КРС и с професионалната област на длъжността;
• интервю.

Необходими документи за участие в конкурса по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
• Заявление по образец;
• Декларация по образец – по чл. 17, ал. 2 от НПКДС;
• Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
• Копие от документ за владеене на английски език (А2), ако има такъв;
• Копие от документ, удостоверяващ професионален опит, ако има такъв.

Документите ще се приемат в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от лицето или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в Интернет страницата на комисията, „Работа в КРС”.