Description
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация
Expired job posting.
Инспектор в отдел "Контрол и статистика"
ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел “Контрол и статистика“ – 1 щатна бройка към главна дирекция „Автомобилна инспекция“.
1. Длъжност: инспектор.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• образование – висше;
• степен на образование – професионален бакалавър;
• професионален опит – не се изисква.
3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
4. Специалности и направления, носещи предимство на кандидатите:
- направление „Машинно инженерство“ - специалност „Транспортна техника и технологии“;
- направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ - специалности : „Автомобилна техника“ или „Технология и управление на транспорта“.
5. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
6. Необходими документи:
• заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
• декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
• копие от диплома за завършено висше образование;
7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.
Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17:30 часа на 25.08.2017 г.
8. Списъците на допуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат представени на информационното табло в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” на адрес - гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5 и на интернет страницата на агенцията.
9. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
10. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

11. Описание на длъжността: Извършване на проверки за законосъобразното осъществяване на дейностите по правилното осъществяване на дейността в областни отдели „Автомобилна администрация“, съгласно действащите нормативни актове. Изготвяне на становища, отговори и доклади по възложени за изпълнение проверки, сигнали, жалби и предложения, свързани с дейността на дирекцията, както и писма до други ведомства или други звена от агенцията. Изготвя отчети и справки за извършени проверки и установени нарушения, грешки и пропуски и дава предложения за предприемане на мерки за отстраняването им. Изготвяне на анализи и информации за състоянието на контролната дейност в агенцията. Извършва проверки по постъпили жалби на граждани и организации. Изготвяне, приемане, обработване, систематизиране и съхраняване на документи, образци на документи и бланки на документи.

Размер на основната заплата за длъжността е от 460 /четиристотин и шейсет/ лева до 800 /осемстотин/ лева съобразно професионалния опит на кандидата (ако има такъв).

Лице за контакти: Николай Васев – отдел “Човешки ресурси”: 02/930 88 83