МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
„Старши експерт” в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри”, Министерство на правосъдието
София
длъжност на пълно работно време

„Старши експерт” в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри”, Министерство на правосъдието

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на правосъдието на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № ЧР-01-535/14.11.2017 г. на министъра на правосъдието обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „старши експерт” в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри”, при следните условия:
Описание на длъжността: Длъжността „старши експерт” в отдел „Електронно правосъдие“, дирекция „Електронно правосъдие и регистри” е свързана с: осигуряване информационната и комуникационната инфраструктура на Министерство на правосъдието. Планиране, изграждане и поддръжка на комуникационната инфраструктура. Осигуряване цялостната работоспособност на комуникационното оборудване, мрежовите ресурси и защитната стена в МП

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността са:
1.1 Образование – висше;
1.2 Образователно-квалификационна степен – бакалавър;
1.3 Професионален опит – 2 години или минимален ранг – IV младши.

2. Професионална област на придобитото висше образование: комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика; информатика и компютърни науки; математика; педагогика на обучението по….

3. Допълнителни изисквания за длъжността: писмено и говоримо ползване на английски език.

4. Начинът за провеждане на конкурса е тест и интервю.

5. Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/, към което да приложат:
5.1 декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
5.2 копие от диплома с приложения за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
5.3 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг. Документите се представят в цялост и оформени съгласно нормативните изисквания;
5.4 копие на документ за владеене на английски език;
5.5 документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация;
5.6 копия от други документи по преценка на кандидата.

6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса лично от кандидатите или чрез пълномощник в Министерство на правосъдието - гр. София, ул. “Славянска” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси” от 09.30 ч. до 12.30 ч.

7. Размер на основната заплата за длъжността е от 460 (четиристотин и шестдесет) лева до 1335 (хиляда триста тридесет и пет) лева съобразно професионалния опит на кандидата.

Копие от обявлението за оповестяване на конкурса, списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви в сградата на Министерството на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1 и ще се публикуват на електронната страница на министерството.Документите на кандидатите ще се приемат в сградата на Министерство на правосъдието на адрес гр. София, ул. "Славянска" № 1, дирекция "Управление на човешките ресурси" от 15.11.2017 г. до 27.11.2017 г. включително.