Изпълнителна агенция Автомобилна администрация
Главен експерт в отдел „Превоз на пътници“
София
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в отдел „Превоз на пътници“

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ОБЯВЛЕНИЕ

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” обявява конкурс за назначаване на държавен служител в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция „Автомобилни превози”, отдел „Превоз на пътници“ – 1 щатна бройка.
1. Длъжност: главен експерт;
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• образование – висше, образователна степен – бакалавър
• професионален опит – 3 години и/или ІV младши ранг.
Забележка: Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
4. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
5. Необходими документи:
• Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
• Копие от диплома за завършено висше образование;
• Копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, намираща се на адрес:
гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.
Срокът за подаване на документите е не по-късно от 17:30 часа на 26.01.2018 г.
7. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на агенцията.
8. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
9. Конкурсът ще се проведе в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.
Описание на длъжността:
- Участие в редовните двустранни заседания на См嬬сени комисии по международен автомобилен транспорт и в подготовката и съгласуването на тек¬сто¬вете на проекти на двустранни и многостранни спогодби за международни автомобилни превози на пътници, както и съгласуването на директиви и регламенти на ЕС.
- Водене на кореспонденция с чуждестранните мини¬стер¬ства и агенции относно размяната на разрешителни за превоз на пътници.
- Изготвяне справки за състоянието на двустранните и многостранни отношения в областта на превоза на пътници.
- Подпомагане на извършването на преводи на прото¬ко¬ли, спогодби и други материали и информации, свързани с автомобилните превози на пътници.
- Участие в изготвянето и промяна на нормативни документи, регламентиращи автомобилни превози на пътници.
- Разглеждане на постъпили заявления и издава сертификати за извършване на превози с автобус за собствена сметка между държави-членки на Европейския съюз.
- Подпомагане на дейностите на отдела, свързани с превоза на пътници в страната – републиканска транспортна схема, разпределяне на средствата за компенсации и субсидии.
- Подпомагане на дейността на отдела в областта на международни случайни превози на пътници и международни совалкови превози на пътници, осъществявани от български и чуждестранни превозвачи.
- Подпомагане на дейността на отдела, свързана с разглеждане на постъпили заявления и издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България на чуждестранни превозвачи при обслужване на международни редовни автобусни линии, промени по действащи такива, както и за продължаване срока на действие на вече издадени разрешителни.
- Осъществяване на кореспонденция – отговори на сигнали, жалби и запитвания, свързани с прилагане на нормативната уредба за автомобилните превози на пътници.

Минималният размер на основната заплата за длъжността е 700 /седемстотин/ лева. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Лице за контакти: Цветелина Тушлекова – главен експерт в отдел “Човешки ресурси” в дирекция „Административно-правно обслужване“, телефон: 02/930 88 83.