Народно Събрание на Република България
Държавен експерт в дирекция „Парламентарна канцелария”
Sofia
full-time

Държавен експерт в дирекция „Парламентарна канцелария”

Sofia full-time

Job Description

44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
________________________________________

ОБЯВЛЕНИЕ

Народното събрание, гр. София, пл. „Народно събрание” № 2, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № АД-850-05-3/09.01.2018 г. на председателя на Народното събрание

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „Държавен експерт” в дирекция „Парламентарна канцелария” в Народното събрание.
1. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 работно място.
2. Кратко описание на длъжността: – експертна длъжност, която има за цел: да обезпечава архивирането, съхранението, научно-техническата обработка и използването на документите на Народното събрание, съгласно Закона за Националния архивен фонд. Организира, планира и ръководи цялостната дейност на архива на Народното събрание в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд. Организира и контролира постъпването на документи от дейността на Народното събрание в архива. Изготвя правила и правилници, във връзка с дейността на архива. Изготвя Номенклатура на делата на документите в Народното събрание със срокове за тяхното съхранение. Контролира внедряването на утвърдената номенклатура в парламентарните комисии и административни звена.
3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- минимална образователно-квалификационна степен, необходима за заемане на длъжността – магистър;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността: 5 години
-минимален ранг за заемане на длъжността - IІ младши ранг;
4. Специфични изисквания за длъжността:
- кандидатът следва да отговаря на условията по чл. 7
Нормативен акт: Закона за държавния служител
5. Допълнителни изисквания за длъжността:
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието – специалност от професионални направления: право, история, архивистика и документалистика;
- компютърна грамотност – Офис пакет за MS Windows (Word, Excel, Power Point), Интернет, правно-информационни продукти и електронна поща.
6. Минимален размер на основната заплата – 1500 лв.
- основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
7. Начин за провеждане на конкурса:
- писмен тест и
- интервю.
8. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление по образец - Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
(Документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура за признаване на образованието от министъра на образованието и науката, чрез Националния център за информация и документация.)
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна, осигурителна книжка и др.
9. Място и срок за подаване на документи:
Подаването на заявлението и приложенията към него може да се извършва лично или чрез пълномощник на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1 (входа от бул. „Княз Дондуков”), партер „Приемна“, телефон 939 35 83 или 22 35 всеки работен ден от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:00 часа.
Краен срок за подаване на документи – 22.01.2018 г.
10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло във фоайето на сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1 (входа от бул. „Княз Дондуков”) и на интернет страницата на Народното събрание www.parliament.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документи.
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния Интернет адрес: www.parliament.bg , в рубриката 44-то Народно събрание, секция „Конкурси“.