Община Козлодуй
Специалист „Контрол по строителството” за Козлодуй
Козлодуй
full-time

Специалист „Контрол по строителството” за Козлодуй

Козлодуй full-time

Job Description

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Козлодуй обявява подбор за длъжността:

Специалист „Контрол по строителството”, Дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности”, определена за заемане по трудово правоотношение
Области на дейност:
Инфраструктура, архитектура, строителство и геодезия
Цел на длъжността:
Осъществява контрол по прилагане на устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешения за строеж и по спазване на действащите нормативни актове. Осъществява контрол по строителството с цел недопускането на незаконно строителство.
Изисквана минимална степен за завършено образование;
Средно - специално
Професионално направление, по което е придобито образованието
Технически науки - архитектура, строителство и геодезия
Години професионален опит;
Не се изисква
Допълнителни изисквания;
Компютърна грамотност
Необходими документи:
Мотивационно писмо до кмета на община Козлодуй.
Към мотивационното писмо се прилага:
- Автобиография /CV/;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
- Копие от документите, удостоверяващи професионалния опит, ако има такъв.
- Други документи (удостоверения, сертификати).
Документите се подават в Община Козлодуй, Център за информация обслужване на гражданите – гише “Деловодство” от 09.01.2018 г. до 17.00 часа на 08.02.2018 година /включително/
Лице за контакт - Маруся Мановска, тел. 0973/ 85 837
Адрес: гр. Козлодуй, п.код 3320, ул. Христо Ботев” № 13
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите, на гише „Деловодство”, Център за информация и обслужване на гражданите в Община Козлодуй.

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на събеседване.

Контакт с одобрените кандидати ще бъде установен по телефон и/или e-mail при пълна конфиденциалност на получената информация.


МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй