Община Козлодуй
Специалист „Строителство на В и К инфраструктура” за гр. Козлодуй
Козлодуй
длъжност на пълно работно време

Специалист „Строителство на В и К инфраструктура” за гр. Козлодуй

Козлодуй длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Козлодуй обявява подбор за длъжността:

Специалист „Строителство на В и К инфраструктура”, Дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности”, определена за заемане по трудово правоотношение
Области на дейност:
Инфраструктура, архитектура, строителство и геодезия
Цел на длъжността:
Упражнява инвеститорски контрол по строителство, ремонтните работи на общинските обекти в Общината. Участва в контрол по строителството на обекти финансирани от европейски фондове и програми.
Изисквана минимална степен за завършено образование:
Средно - специално
Професионално направление, по което е придобито образованието:
Технически науки - архитектура, строителство и геодезия
Години професионален опит:
Не се изисква
Допълнителни изисквания:
Компютърна грамотност
Необходими документи:
Мотивационно писмо до кмета на община Козлодуй.
Към мотивационното писмо се прилага:
- Автобиография /CV/;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
- Копие от документите, удостоверяващи професионалния опит, ако има такъв.
- Други документи (удостоверения, сертификати).
Документите се подават в Община Козлодуй, Център за информация обслужване на гражданите – гише “Деловодство” от 09.01.2018 г. до 17.00 часа на 08.02.2018 година /включително/
Лице за контакт - Маруся Мановска, тел. 0973/ 85 837
Адрес: гр. Козлодуй, п.код 3320, ул. Христо Ботев” № 13
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите на гише „Деловодство”, Център за информация и обслужване на гражданите в Община Козлодуй.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на събеседване.

Контакт с одобрените кандидати ще бъде установен по телефон и/или e-mail при пълна конфиденциалност на получената информация.


МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй