Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество
Старши инспектор - икономист в ТБ София при ТД София на КПКОНПИ
София
длъжност на пълно работно време

Старши инспектор - икономист в ТБ София при ТД София на КПКОНПИ

София длъжност на пълно работно време

За нас

Необходимите документи, място и срок на подаването им:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;
3. Копие от диплома за завършено икономическо образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
Документите да се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в деловодството на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/9234 261 и 02/9234 251.

Отговорности

- Осъществява контролни функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията и на други физически и юридически лица под прякото ръководство на инспектори от по-високи длъжностни нива, както и със събирането, обработването и систематизирането на информация във връзка с контролната дейност;
- Носи пряка отговорност за съставяните от него актове по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) (отм.) и Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД) (отм.).

Изисквания и необходими умения

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител и чл.10, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);
2. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
3. Минимален професионален опит – 2 години и/или IV-ти младши ранг;
4. Област на висшето образование – икономическо образование;
5. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.