Ти Би Ай Лизинг ЕАД
София www.tbileasing.com 50 - 300 служителя

ЗА КОМПАНИЯТА
Ти Би Ай ЛИЗИНГ ЕАД
  е създадена през 2002 година и е част от финансовата група TBIF Company, която е представена от дружества, специализирани в областта на финансовите и застрахователните услуги.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
             Финансов и оперативен лизинг на автомобили, оборудване и недвижими имоти.

Ти Би Ай ЛИЗИНГ ЕАД завоюва съществен пазарен дял благодарение на клиентски ориентираните си програми и форми на финансиране.

За нас всеки клиент е индивидуален и се стремим максимално да отговорим на неговите  изисквания и характера на дейността му.

Какво предлагаме на нашите клиенти:
- сезонни вноски;
- схеми, съобразени с бизнеса на клиента;
- бързина на вземане на решения;
- възможност за гратисен период до три месеца;
- разсрочване на всички съпътстващи такси и застраховки и стартиране на договора за финансов лизинг с чист аванс;
- “обратен лизинг” с цел осигуряване на оборотни средства.

Какво предлагаме на доставчиците:
- авансово плащане до 50 %, когато оборудването/ППС не е налично и улеснена процедура.


НАШИТЕ ЦЕННОСТИ
Лидерство – Ние всички носим лична отговорност, имаме ясна посока, ръководим и приемаме с готовност промените. 
- Иновативни решения – Ние непрекъснато се стремим към усъвършенстване и динамична промяна. Ние с желание генерираме и споделяме идеи и всеки ден проявяваме творчество. 
Работа в екип – Ние работим съвместно и си сътрудничим с нашите колеги и клиенти. Ние сме отзивчиви, ефективни, енергични, гъвкави и концентрирани върху взаимоотношенията. Открито споделяме своите познания един с друг.
Ориентирани към клиента – Ние се вслушваме в потребностите на нашите клиенти и им отговаряме с търпение, бързина и професионализъм. В стремежа си да създаваме ценности и да градим доверие и дългосрочни взаимоотношения, ние търсим и предлагаме нови решения. 
Взаимно уважение, доверие и откритост – Нашият стремеж е да създадем среда, в която да бъдат включени всички. Ние уважаваме и градим върху нашите различия, като проявяваме грижа един към друг. Ние оценяваме разнообразието от мнения, доверяваме се един на друг и за нас е ценно да обменяме познания помежду си.

Живеейки с тези ценности, ние създаваме ФИРМЕНА КУЛТУРА, която:
- позволява на членовете на персонала да се придвижат на следващото ниво в йерархията възможно най-бързо;
- мотивира членовете на персонала да работят в екип и да споделят познания със своите колеги, с които работят, които уважават и на които се възхищават;
- дава възможност за проявяване на лидерски качества и вземане на решения;
- стимулира потенциала за възходящо развитие на кариерата;
- създава среда на взаимопомощ, в която членовете на персонала действат като професионалисти;
- осигурява възможности за непрекъснато обучение, участие в разнообразни проекти и получаване на качествено образование, което способства развитието на професионалните умения и е предизвикателство към способностите;
- Ние знаем, че удовлетворените служители в по-голяма степен са способни и мотивирани да допринасят за качественото обслужване на клиентите, както и да отдават своите усилия за развитието и успеха на фирмата.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Като водеща фирма в България в сферата на предоставяне на финансови услуги в сектора на финансовия и оперативен лизинг, нашата цел е да привличаме, развиваме и задържаме специалисти, които подхождат творчески към работата си, изпълняват качествено и в срок своите ангажименти, притежават висок потенциал и които ще бъдат ангажирани с ценностите на фирмата.
Как постигаме това?
Нашата цел е, ръководейки се от ценностите на фирмата, да осигурим на своя персонал от всички нива във фирмата еднакви възможности за професионално развитие, постигане на най-доброто в личен план и балансиране между професионални и лични цели. Нашият стремеж е да набираме, развиваме и задържаме личности, които имат стремежа и могат да постигнат следните високи стандарти: 
- Да отдадат своите усилия в предоставянето на висококачествени услуги. 
- Да демонстрират положителни очаквания и отношение, искреност и загриженост при взаимоотношенията си с нашите клиенти и помежду си.
- Да постигат баланс между своя професионален и личен живот.
- Да съзнават своята самостоятелност и индивидуалност, както и значението на работата в екип при предоставянето на услуги на клиентите и изграждането на положителна фирмена култура. 
- Да подкрепят и участват в програми за обучение, които разширяват техните лични и професионални познания и умения.
- Да се стремят към професионални ангажименти, свързани с предизвикателства и възможности за развитие.
- Да оценяват чувството на удовлетворение, което се появява при реализиране на очакванията и изпълнение на стандартите за качество на работата.
- Да демонстрират възможност за творческо решаване на проблеми и генериране на идеи.
- Да участват в професионални и обществени организации.
- Да спазват конфиденциалност по отношение на клиентите, фирмата и всяка друга информация, която е станала тяхно достояние.

Ти Би Ай ЛИЗИНГ ЕАД участва в университетските събития, свързани с предлагане на работа, провежда презентации и изпраща покани на изявени студенти с цел представяне на своята дейност и набиране на персонал.

Основният стремеж на Ти Би Ай ЛИЗИНГ ЕАД в областта на човешките ресурси е да позволи на членовете на персонала да постигнат своите професионални и лични цели посредством участие в процеса на предоставяне на услуги с изключително качество и проявявайки почтеност, отлични професионални умения и лично себеотдаване.
Желанието на фирмата е всички членове на персонала на Ти Би Ай ЛИЗИНГ на всяко едно ниво да бъдат в състояние да изпитат удовлетворение от работата, която извършват. Възможностите за развитие на професионалната кариера и в същото време за придобиване на ценни умения и опит, са важна част от фирмената култура на Ти Би Ай ЛИЗИНГ.

Zaplatomer.bg