Министерство на държавната администрация и административната реформа

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я


МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

HRW 2019