Министерство на държавната администрация и административната реформа

Благоевград www.mdaar.government.bg

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я


МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА