Министерство на държавната администрация и административната реформа

София www.mdaar.government.bg 50 - 300 служителя

 
Програма "Българската мечта"
www.mdaar.government.bg


Помагаме в първите ви стъпки за професионална реализация и кариерно развитие


Целта на Програмата е чрез провеждане на кратки стажове, да се създаде благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие на младите български специалисти и за тяхното оставане в България.
През 2009 г. Програмата, за втора поредна година, предлага възможности за провеждане както на неплатени, така и на платени стажове в държавната администрация.
Министерството на държавната администрация и административната реформа ще сключи договор със студентите, одобрени от съответната приемаща институция, за провеждане на платен стаж. По време на своя стаж те ще бъдат ангажирани на пълно работно време и ще приключат своя стаж с писмена разработка, съдържаща препоръки за подобряване на дейността на звеното, в което са били стажанти.

Летните стажове в държавната администрация
 • Преценка на собствените сили и потенциал за работа
 • Нови умения, опит и контакти
 • 1 146 стажантски позиции (2002 – 2008 г.)
Условия за кандидатстване
 • Студенти от държавни и частни университети в България и чужбина
 • Завършен първи курс
 • Много добро владеене на поне един чужд език
 • Добри компютърни умения
Срок:
Повече информация за Програма "Българската мечта" както и образци от необходимите Ви документи може да намерите на интернет страницата на МДААР: http://www.mdaar.government.bg/bgdream.php

Работа в държавната администрация – сигурност, кариера, престиж


Ние търсим служители, които са мотивирани и енергични, ангажирани и компетентни, отговорни и лоялни.

Ние избираме най-талантливите чрез прозрачна и модерна конкурсна процедура.

Централизиран конкурс за младши експерти в държавната администрация
 • Организира се от Института по публична администрация (ИПА)
 • Кандидатите се регистрират по електронен път чрез интернет страницата на ИПА – www.ipa.government.bg
 • Изпитът се провежда он-лайн в тестови центрове в 5 града: София, Варна, Пловдив, Бургас и Велико Търново
 • Основен тест с въпроси за:
  • Устройство и функциониране на администрацията
  • Европейски съюз и евроинтеграция
  • Общоезикова подготовка
 • Възможност за явяване на допълнителни тестове по икономика, финанси, право, европеистика, компютърни умения, английски, френски, немски език
 • Успешно издържалите изпита се включват в база данни
Ползи за кандидатите
 • Един конкурс за позиции в цялата страна
 • Избор на тестови център
 • Избор за полагане на допълнителни тестове
 • Узнаване на личния резултат веднага след теста
 • Всички етапи на конкурса протичат on-line
Над 160 назначени в цялата страна.

Careerdays.bg