МУЛТИ ВИЖЪН ГРУП ООД
Sofia www.mv-group.eu 50 - 300 служителя

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.
Дружество с ограничена отговорност "Мулти Вижън Груп" е регистрирано в регистъра на Софийски Градски съд под фирмено дело № 10196 от 2005 г.
Основната дейност, за която е създадено дружеството, е проектиране и изпълнение на инсталации в областта на електроизграждането, електрообзавеждането, IT проекти и слаботокови инсталации в т.ч реализиране на проекти в областта на видеонаблюдението, охранителната техника, пожароизвестителната техника, контрола на достъпа, бариерни и паркинг системи, компютърни и телефонни инсталации и мрежи.
Основни насоки и продуктови линии на дружеството са:

• Проектиране
o Електропроекти на жилищни, административни и търговски сгради, както и на хотели и хотелски комплекси;
o Проекти слаботокови инсталации на жилищни, административни и търговски сгради, както и на хотели и хотелски комплекси;
o Проекти на осветителни инсталации;
o Проекти за реализация на електроавтоматизация;

• Консултация
o По провеждане на държавни поръчки;
o По провеждане на търгове и избор на изпълнители по част електро;
o По проектна документация за анализ на реализируемостта на проектите

• Електроизграждане
o на обекти: жилищни, административни и търговски сгради, както и на хотели и хотелски комплекси;

• Електрообзавеждане
o на обекти: жилищни, административни и търговски сгради, както и на хотели и хотелски комплекси;

• IT проекти
o реализация на проекти в областта на компютърните технологии
o проектиране на мрежи, реализация и администриране
o проектиране на безжични системи за пренос на данни, реализация и администриране

• Слаботокови инсталации
o системи за видеонаблюдение и производствена телевизия;
o системи за техническа охрана – СОТ, периметрови охрани и др.;
o системи за контрол на достъпа и работното време;
o системи за пожароизвестяване;
o системи за индустриално озвучаване и оповестяване;
o структурни кабелни системи – пасивно и активно мрежово оборудване;
o телефонни инсталации и др.


III. УПРАВЛЕНЧЕСКИ СЪСТАВ, СТРУКТУРА

1.Структура на персонала
 
Към момента в  дружеството работят на трудов договор 30 служителя, като през активния сезон и при необходимост за големи обекти ще се привлича и допълнителен персонал. При нормален работен режим дружеството ръководи 50-60 човека изпълнители, както и известен брой стопански организации – подизпълнители.
 


IV. ДЕЙНОСТ
Дейността на дружеството наследява като организация и характер дейността на друго наше дружество функционирало на пазара в тази област през последните 5 години. Създаването на „Мулти Вижън Груп” бе продиктувано от необходимостта да се отдели тази дейност в отделно дружество с цел повишаване ефективността при управление и повишаване на броя на инсталаторския персонал без утежняването на структурата на предишното дружество. В „Мулти Вижън Груп” бяха отделени специалистите занимаващи се с реализацията на проектите в областта на електроизграждане, електрообзавеждане, IT проекти и  слаботоковите инсталации, както и част от търговския персонал на предишното дружество. Това ни позволи да създадем малка, но високоефективна структура, която да послужи за база при последващо разрастване. В момента въз основата на разкритите възможности за нови работни места тече процес по набиране на допълнителен персонал и осигуряване на дружеството с необходимите материални и транспортни средства, както и осигуряване и оборудване на сервиз.
Основната дейност на фирмата – проектиране и изграждане на проекти в областта на силови и слаботоковите инсталации, към момента се е наложила като приоритет за дружеството. Основно това се дължи на факта, че тази дейност е доказала икономическата си ефективност и осигурява над 90% от приходната част на дружеството. Имаме опит и в изпълнението на съпътстващите тази дейност задачи – от откриването и анализирането на потенциалните клиенти, през офериране и демонстрации до достигане на договорни отношения и изпълнение на проекти.

V. МАРКЕТИНГ, ЦЕНИ И ПАЗАРИ

1. Основни предимства на “ Мулти Вижън Груп ”

• Висококвалифициран инженерен персонал;
• Млад и креативен екип;
• Ясна и точна структура;
• Отлично познаване на пазара – вносители на техника;
• Опит в отношенията с клиенти;
• Наследство от доказано добри клиенти;
• Ефективна обучаваща програма – повишаваща квалификацията на персонала;
• Проекто-договори и реални договори за бъдещи проекти;
• Гарантирани проходи за бъдещи периоди от вече изпълнени договори или договори в процес на изпълнение;

 

2. Пазарна среда и перспективи за развитие на “Мулти Вижън Груп ” ООД.
Бизнес намеренията на "Мулти Вижън Груп" ООД са да разгърне по-голяма структура даваща възможност да се обслужват паралелно големи обекти; да създаде и внедри организационен опит в складовата база с цел повишаване на ефективността й; да успее да се наложи на пазара и да задържи присъствието си в рамките на следващите няколко години с цел за в бъдеще да отговори на изискванията на динамично променящия се пазар в областта на нашата дейност.
В бъдеще дейността на дружеството ще се развива в една относително благоприятна среда отличаваща се с някои основни характеристики:
• Стабилност на пазара от гледна точка на обеми на ново строителство, ремонти и преустройства на сгради – водещо до необходимостта от електроизграждане и електрообзавеждане.
• Динамично нарастване на пазара на слаботокови инсталации – основно в областта на охранителната и компютърната техника;
• Повишаване на изискваният на клиентите – което от своя страна води до редуциране на конкуренцията – по-голяма част от която не разполага с квалифициран и развиващ се персонал;
• Нарастване в световен мащаб на изискванията за броя и качеството на охранителните системи, както и въвеждането на нормативни изисквания за поддръжката на функционалността на подобни системи;
• Навлизане на българския пазара на вериги магазини и тенденция за строеж на големи сгради с тежки електро инсталации, комуникационни структури и големи системи за охрана.
• Навлизане на нови технологии в областта – и познаването им само от млади квалифицирани кадри.
• Тенденция за вграждане в бизнес средата на системи за глобално управление, наблюдение на производствени процеси базирани на компютърна и охранителна техника.

  “Мулти Вижън Груп” ООД си поставя като своя дългосрочна цел присъствие на пазара, развиването на структурата в гр.София и изграждане на регионални структури в някои от основните места отличаващи се с концентрация на ново строителство, като с това очаква да заеме пазарен дял в областта на електро изграждането и слаботоковите инсталации.

 

Zaplatomer.bg