АрСи Профешънъл Център ЕООД

под 5 заети служителя

Център за професионално обучение "АрСи Профешънъл Център" ЕООД oсъществява непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация в 20 строителни професии.
Лицензия № 200812598/16.07.2008 г на НАПОО
На основание чл 42 т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение

тел.:02/9251444

02/9252111

Факс:02/9251213

GSM: 0884519235

GSM:0884519073

e-mail:b.arciprof@abv.bg

arcipro.bg@dir.bg

адрес:София 1324,бул. ДжавахарлалНеру 28,СилвърЦентър, ет.3

Центърът предлага:

Курсове за първа степен на професионална квалификация

Професия "Заварчик", специалности:
Заваряване, РЕДЗ, МАГ, МИГ, ВИГ, ГКЗ
Заварчик на ъглови шефове
Заварчик на листов материал
Заварчик на тръби

Курсове за втора степен на професионална квалификация

Професия "Монтьор на транспортна техника", специалности:
Автотранспортна техника
Пътностроителна техника

Професия "Монтьор на подемно-транспортна техника", специалности:
Подемно-транспoртна техника с електрозадвижване
Подемно транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Професия "Строител", специалности:
Зидария
Мазилки и шпакловки
Външни ВиК мрежи

Курсове за трета степен на професионална квалификация

Професия "Строителен техник", специалности:
Строителство и архитектура
Водно строителство

Центърът провежда и обучения по част от професия съгласно Държавните образователни изисквания и потребностите на клиентите.
С придобитите професионални и личностни компетенции обучените специалисти са предпочитани от най-добрите работодатели.
Формата на обучение може да се съгласува със заявителя на професионалното обучение:дневна, вечерна, самостоятелна, задочна, индивидуална, кореспондентска, дистанционна.

ЦПО "АрСи Профешънъл Център" провежда:

Комплексно обучение на служителите на фирми в ключови и базови умения.

Тренинг курсове по приложна психология:

- Управление на социалния успех на поведението.
- Междуличностно поведение /вътрегрупово и работа в екип.
- Умения за лидиране и тяхната персонификация.
- Подбор на екип.
- Усвояване на специализирани комуникативни умения при работа с клиенти.
- Фирмена култура – същност, елементи, фирмени ценности, функции, роля. - Гъвкавост на фирмената култура. Мениджърът – важен носител на културата.
- Вербално и невербално поведение. Самооценка и ниво на претенции. Усвояване на психологически модели на поведение за управление на сложни, критични и екстремни ситуации.
- Задължителни форми на психична защита, при професии, с динамични формални контакти.
- Управление на промените. Симулационен тренинг за усвояване на умения за взимане на решения относно собственото поведение и поемане на отговорност за промяна.
- Динамичен тренинг за комуникативни умения на ръководители на нестопански организации и малки предприятия.
Всички тренинги са интерактивни.

Центърът предлага възможности за модерно, ориентирано към практиката, професионално обучение.

- Обучението се провежда в учебните зали на Центъра.
- Учебните практики по строителните специалности са гарантирани и се провеждат в реални условия.
След завършване на професионалното обучение по професията / специалността, обучаваните придобиват комплексни професионални компетенции – гаранция за висока степен на професионална квалификация.

АрСи Профешънъл Център ЕООД издава на курсистите, успешно завършили обучението:

Свидетелство за правоспособност, обр. МОН 3-114;
Свидетелство за правоспособност образец ДИ “ТН” 3-114
Удостоверение за професионално обучение, обр. МОН 3-37
Свидетелство за професионална квалификация, обр. МОН 3-54

Zaplatomer.bg