ВАНГ ЕООД
между 5 и 10 служителя


“ВАНГ” е интердисциплинарна консултантска фирма, създадена през 1994 в отговор на повишените изисквания за висококачествено екологично планиране, проектиране и експлоатация с оглед предотвратяване или намаляване на негативните въздействия върху околната среда и здравето на хората.
ВАНГ е специализирана в провеждането на екологични разработки свързани с получаване на разрешителни и привеждане на дейностите в съответствие с нормативните изисквания в областта на околната среда.
Силата на ВАНГ е в компетентността по законодателството, организацията и планирането в областта на околната среда, съчетана с богат практически опит в решаването на разнородни проблеми по опазване на околната среда. Изготвили сме стотици оценки за въздействие върху околната среда, екологични оценки, екологични експертизи със здравни оценки, програми за управление на отпадъците, планове за привеждане на депа в съответствие, програми за управление качеството на атмосферния въздух, планове за мониторинг, планове за управление на летливи органични съединения, програми за управление на околната среда, планове за управление на защитени територии, екологични анализи, проекти за опазване на околната среда, искания за преценяване на необходимостта от ОВОС/ЕО, уведомления за преценяване степента на въздействие върху защитени зони, заявления за комплексни разрешителни, оценки за съвместимост на инвестиционни предложения и планове със защитени зони, заявления за разрешителни за водоползване, консултации на промишлени клиенти и местни органи на управление по проблемите на околната среда и др.
 

Zaplatomer.bg