Софийски Университет - Факултет Математика и Информатика

Факултет по математика и информатика на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"  

 

История на Факултета

Факултетът по математика и информатика е основан през 1889 г. като Физико-математическо отделение към първото Висше училище в България. По това време Факултетът подготвя учители за българската образователна система по математика, физика и химия, а по-късно и по естествени науки. През 1904 г., заедно с преобразуването на Висшето училище в университет, отделението се преименува във Физико-математически факултет с катедри “Основи на висшата математика”, “Висша математика и геометрия”и “Аналитична механика”. Хора, които полагат основите на висшето образование по математика са Антон Шурек, Владислав Шак, Михаил Момчилов, Атанас Тинтеров, Спиридон Ганев и други.

С разрастването на Софийския Университет се обособяват нови факултети, докато през 1963 г. е сформиран и самостоятелният Математически факултет. Провеждат се два образователни курса:

Математика-приложен профил
Математика-педагогически профил

Появата на отделна специалност по механика през 1973 г. поражда още едно наименование - Факултет по математика и механика. Въвеждат се следните специализации: Компютърна математика, Специалист по компютри и учител по математика, Механика. Студентите завършват с научна степен Магистър.

През учебната 1984-1985 г. се въвежда специалност Информатика, която привлича голям брой студенти. През учебната 1986-1987 г., се приемат за първи път студенти в специалност Математика и информатика. Факултетът получава настоящето си наименование - Факултет по математика и информатика (ФМИ).

Днес Факултетът  предлага четири специалности за бакалаври:
 
Математика
Информатика
Приложна математека
Mатематика и информатика

Обучението се извършва от 15 катедри и една лаборатория, които се занимават и с научно-изследователска дейност в съответните области и са отговорни за облика на съвременните специализации на студентите след третата година от тяхното обучение. ФМИ осигурява обучението по математика и информатика и във всички останали факултети на СУ. В момента във Факултета се обучават близо 2700 студенти. Факултетът поддържа програма и за чуждестранни студенти.

За да се отговори на новите условия, ФМИ дава възможност на студентите сами да избират учебни дисциплини всеки семестър, като в трети курс за различните специалности тези дисциплини заемат половината и повече от половината от хорариума, предвиден в учебния план. По този начин всеки студент сам моделира обучението си и получава индивидуална квалификация, отговаряща на неговите интереси. Изборният принцип е най-изявен за Информатика и Приложна математика. През летния семестър на учебната 2001/2002г. са четени над сто изборни курса във всички направления на математическите и компютърните науки.

Във ФМИ се реализират ежегодно програми на Cisco Academy, Erasmus University – Socrates, по които много студенти заминават на специализации в цяла Европа. Предлагат се редица възможности за външни стипендии, провеждат се конкурси, свързани с програмиране и софтуерни технологии.  

Careerdays.bg