ТУ - гр. София - Факултет по компютърни системи и управление (ФКСУ)


Факултетът по компютърни системи и управление предлага обучение по една от най-перспективните и модерни специалности в съвременния свят – компютърни системи и технологии, която осигурява широко поле за професионална реализация във всички сфери на техниката, науката, икономиката, образованието и др. То е съобразено с условията, в които предстои да се реализират завършилите специалността.

Преподавателите от факултета притежават не само голям педагогически стаж, но имат и значителни постижения в областта на компютърните системи и технологии. Наред с преподавателите в научноизследователската работа активно участват студенти и докторанти. Резултат от тази дейност са големият брой разработени и внедрени в практиката компютърни системи, програмни продукти, разнообразни специализирани компютърни устройства и технологии и др.

Обучението на студентите включва фундаментални, специализиращи и профилиращи дисциплини.

Фундаменталната подготовка се осъществява през първите две години чрез изучаването на задължителни курсове по математика, физика, химия, електротехника, общотехнически дисциплини, чужди езици и др.

Специализиращата подготовка включва изучаването на избираеми академични курсове в една от следните области:

· програмни системи
· компютърни системи
· информационни технологии

Профилиращата подготовка включва изучаването на свободно избираеми академични курсове в областта на цифровата техника, компютърни архитектури, системен и приложен софтуер, изкуствен интелект и др. в съответствие със собствените интереси и перспективи.

Основни форми на обучение на студентите са лекции, лабораторни упражнения, курсови проекти и задачи и накрая разработване на дипломен проект, които непрекъснато се актуализират в съответствие с най-новите постижения в областта на компютърните науки.

В учебния план на специалността са включени 80 академични дисциплини (общо за трите области), като всеки студент изучава 47 от тях (32 изпита, 15 текущи оценки и 3 курсови проекта) при средно учебно натоварване по 30 часа седмично. За високото качество на подготовката допринасят големият брой академични монографии, учебници, справочници, ръководства и др., автори на които са преподавателите от факултета.

Обучението по специалността “Компютърни системи и технологии” се провежда в собствена лабораторна и учебна база. Специалността осигурява високопрофесионална подготовка в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри, компютърни системи и информационни технологии. Завършилите специалността могат да намерят професионална изява като проектанти, изследователи и внедрители на компютърни системи и информационни технологии в промишлеността, образованието, държавния и частния бизнес, банковото дело, здравеопазването, услугите, транспорта.

За предстоящата 2000/2001 учебна година ще се приемат студенти със срок на обучение 8 семестъра. Завършилите пълния курс на обучение получават образователно-квалификационна степен бакалавър – инженер по компютърни системи и технологии. Ще бъде предоставена възможност за завършване след 10-ти семестър и придобиване на образователно- квалификационната степен магистър по компютърни системи и технологии – компютърен инженер.

Факултетът разполага с необходимите научни и учебни аудитории, лаборатории и компютърни класове, които са оборудвани със съвременна компютърна техника, разнообразна периферия и софтуер. Използваните активни методи за обучение, както и широките възможности при избор на направление за специализация в конкретната област на компютърните науки позволяват на студентите сами да решават и усъвършенстват индивидуалното си професионално развитие.


Деканат: блок 1, стая 1443а

Освен обучението по математика за всички студенти от ТУ – София ФПМИ провежда обучение по специалност “Приложна математика” в бакалавърска и магистърска степени.

Careerdays.bg