ТУ - гр. София - Стопански факултет

Стопанският факултет обучава студенти за придобиване на образователно- квалификационните степени бакалавър и магистър по специалностите:

1. Индустриален мениджмънт
2. Инженерен дизайн
 

Специалност ”Индустриален Мениджмънт”:

В специалността “Индустриален мениджмънт” се подготвят бакалаври по една от най-интересните и привлекателни професии в днешно време - професията ИНЖЕНЕР - МЕНИДЖЪР.

С какво тази професия се различава от останалите и какво я прави особено предпочитана?

За да работи ефективно, всяка бизнесорганизация трябва да управлява целенасочено, системно и обосновано дейността си в няколко основни функционални области: маркетинг, иновации, производство, финанси и персонал, интегрирани чрез системата за управление. Затова всеки трябва да помисли може ли:

  • да започне собствен бизнес и да бъде конкурентоспособен специалист, без да знае как се осъществяват тези основни функции, след като всяка от тях изисква специфични подходи, знания и умения;
  • да бъде предпочитан и компетентен мениджър без инженерни знания в областта на техниката и технологиите, без солидна езикова и компютърна подготовка и без познаване на бизнеспредприемачеството?

В световната практика инженер-мениджърите са едни от проспериращите и търсени специалисти, защото те съчетават у себе си практичността на икономиста, фантазията на иноватора, оперативността на мениджъра и техническия усет и прагматичността на инженера.

Катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” разполага със собствена материална база на съвременно равнище и висококвалифицирани преподаватели, които прилагат своите знания, умения и опит в обучението и създаването на възможности за успешна кариера на инженер-мениджъра в бизнеса!
Завършилият специалността “Индустриален мениджмънт” може да бъде уверен, че ще се реализира успешно като мениджър в малкия и среден бизнес или в големи бизнесорганизации. Базовата инженерна подготовка дава солидни знания в областта на машиностроенето, електротехниката и електрониката. Чрез избираеми инженерни дисциплини се задълбочават инженерните знания в областта на компютърните, енергийните, транспортните или други системи. Широкопрофилното инженерно обучение създава предпоставки за вземане на компетентни управленски решения в различните отрасли на икономиката.

Чрез задълбочена мениджърска подготовка студентите получават знания и умения за успешно управление на цялостната дейност на бизнесорганизацията. Тя развива техните качества, защото мениджмънтът е не само наука, но и изкуство, изисква висок интелект, но и професионални знания, които могат да се овладеят и ефективно да се използват.

Обучението в маркетинговата област дава знания как да се проучват пазарите, да се разработват маркетингови стратегии и политики на бизнесорганизацията така, че стоките и услугите да се продават успешно.

Иновационната дейност е основно средство на бизнесорганизацията за осигуряването на конкурентоспособност и за оцеляване в условията на конкуренция. Обучението в тази област показва как да се приеме предизвикателството на непрекъснатите промени, т.е. как мениджърът да бъде иновативен.

От учебни дисциплини в областта на производствения инженеринг и мениджмънт се научава как да се произвежда продукция при минимални разходи на време и есурси и се осигурява желаното от потребителите качество.

Чрез подготовката в областта на икономиката и финансите се придобиват знания как да се постигнат положителни финансови резултати, как рискът от провал да се направи минимален, а вземаните решения - икономически обосновани.

Обучението в областта мениджмънт на човешките ресурси подготвя студентите да прилагат подходи за планиране, развитие и усъвършенстване на персонала, чрез които да се постигне най-доброто им използване при взаимна полза за хората, бизнесорганизацията и обществото като цяло.

Езиковата подготовка в специализираната лингвистична лаборатория дава възможност на завършилите да контактуват с бизнесмени от целия свят.

Всичко това, съчетано с активно обучение по информатика в собствени компютърни лаборатории на съвременно равнище, убеждава, че който идва при нас, получава точно тази професия, за която е мечтал!

Бакалавърската степен “инженер-мениджър” е предпоставка за по-нататъшно магистърско обучение за придобиване на по-високата професионална квалификация “магистър по индустриален мениджмънт”.


Специалност “Инженерен Дизайн”:

Ако притежавате:
* Образно, комбинативно и алтернативно мислене
* Развито визуално въображение
* Способности за пространствено-композиционни решения

Ако искате:
* Да бъдете една крачка пред другите

Ако изкуството е във Вас,

ЕЛАТЕ ПРИ НАС !

Специалността “Инженерен Дизайн” нормативно е регламентирана чрез Държавния регистър на образователно-квалифика-ционните степени (ДВ, брой 24 от 21 март 1997г.) и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по тази специалност (ДВ, брой 8 от 21 януари 1998 г.).

Обучението за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър се извършва по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Посредством задължителните дисциплини се осигурява фундаментална инженерна, ергономична и дизайнерска подготовка, а избираемите и факултативните инженерни и дизайнерски дисциплини дават специализираща и допълнителна подготовка в зависимост от интересите на студентите в едно от следните направления: машинен дизайн (машинни изделия и системи); текстилен и моден дизайн (текстилни изделия и облекло); рекламен дизайн (рекламни продукти и информационни системи). 

В учебния план са включени хуманитарни, природо-математични, конструктивно-технологични, икономико-мениджърски, ергономични, художествено-пластични, дизайнерски и др. дисциплини, като: математика; физика; механика; машинознание; информационни технологии; инженерна графика; материалознание; производствени технологи; мениджмънт; история на изкуството и дизайна; естетика; рисуване; дескриптивна геометрия; цветознание; теория на композицията; формообразуване, моделиране, ергономия, софтуерна ергономия, ергономично проектиране; графичен дизайн; художествено-простран-ствено проектиране; конструиране и моделиране на облеклото; история на костюма и орнамента; художествено проектиране на текстил и облекло; промишлено проектиране; дизайнерско проектиране и др.

Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез разработването на инженерно-дизайнерски задачи, проекти и провеждането на конструктивно-технологична, ергономично-производ-ствена, художествено-дизайнерска и преддипломна практика.

Обучението за всяка образователно-квалификационна степен завършва със защита на дипломна работа, а дипломираните студенти получават висше образование и професионална квалификация “инженер-дизайнер” и “магистър-инженер-дизайнер”.

Учебната документация и педагогическата технология съответстват на стандартите на редица висши училища от Европейския съюз и са изградени на базата на близо тридесетгодишния опит на университета в областта на редовното и следдипломното обучение по инженерна ергономия и инженерен дизайн.

Преподавателите са научни работници, водещи дизайнери, художници, графици, ергономи и специалисти от Техническия университет - София, Националната художествена академия, Националната асоциация по дизайн и реклама, Съюза на българските художници, Националния център за дизайн, от научноизследователски лаборатории, фирми, ателиета и др.

Наши възпитаници участват в национални и международни специализирани тематични изложби, модни ревюта, в модернизацията на фирми, машини, съоръжения и др., в дизайн на уеб сайтове; в специализации във водещи европейски университети и фирми. 

Инженер-дизайнерът създава, развива и изменя промишлената среда на човека. В своята професионална дейност той разчупва преградните стени между хуманитарните, природо-математичните и инженерните познания, методи и средства. Това е нова професионална квалификация, която се утвърждава върху качествено ново научно-техническо, материално-технологично и икономико-мениджърско развитие на обществото и произтича от необходимостта за по-висока социална, техническа, технологична, естетическа и екологична проектна култура. При използването на системния подход и комплексния метод и благодарение на своето интердисциплинарно мислене и професионално действие инженер-дизайнерът се явява свързващо звено най-вече между инженера-конструктор, технолога, художника-дизайнер и другите членове на проектантския екип; отчита функционално-конструктивни, материално-технологични, социално-ергономични, художествено-дизайнерски и екологични фактори и изисквания; създава промишлени изделия и системи с конкурентни показатели, като: социалност, конструктивност, технологичност, ергономичност, естетичност, икономичност и екологичност; повишава качеството и ефективността на фирменото производство; участва в изграждането на хармонизирана, хуманизирана, естетизарана и екологизирана промишлена среда на човека с цел утвърждаване на общочовешките ценности в съвременното промишлено развитие, проектиране и производство.

 

Допълнителни справки за специалността:
( 965-2884 ( 965-2283
:
info_idesign@tu-sofia.acad.bg
:
http://www.hsd.tu-sofia.acad.bg/
Деканат: блок 3, стая 3235

Careerdays.bg