ТУ - гр. София - Факултет по комуникационна техника и технологии (ФКТТ)


Специалност “КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”  

ФКТТ предлага 4-годишно обучение по специалността “Комуникационна техника и технологии” в следните области по ваш избор:

 • аудио- и видеотехника
 • радиокомуникационна техника и технологии
 • телекомуникационна техника и технологии
 • технология и мениджмънт на електронното производство.

Тази специалност осигурява професионална реализация в много перспективната за идващите десетилетия сфера на комуникациите. Комуникационната техника е на трето място сред десетте технически области, изискващи висши технологии. За България вече са осигурени значителни чуждестранни инвестиции за обновяване, преструктуриране и разширяване на комуникационната мрежа в страната. Изградени са магистрална оптична кабелна мрежа, междуселищна цифрова телефонна мрежа. Изграждат се наземни станции за спътникови комуникации. В момента се обновява градската мрежа и се изграждат системи за персонално повикване, за връзка с подвижни или отдалечени обекти. Изграждат се кабелните телевизионни системи и мрежи на София и големите градове. Ще се увеличи броят на услугите в тези мрежи (напр. телевизия по поръчка, мултимедийни комуникации, телевизионен пазар и пр.). Съвременният бит е немислим без телевизия - кабелна и спътникова; радио- и аудиотехника; телефон (жичен или безжичен), факс, телекс, компютър с възможности за извеждане и обработка на аудио- и видеосигнали. За гарантиране на нашата сигурност и спокойствие са нужни нов тип осигурителни системи, които се използват за контрол, диагностика и управление на транспортни средства и промишлени предприятия и за охрана на имущество. Ето защо, ако изберете изучаваната във ФКТТ специалност, след 4 години вие ще намерите широко поле за професионална реализация в производството, монтажа, сервиза, експлоатацията, маркетинга и мениджмънта в някоя от следните области:

 • преносни, комутационни и мултиплексни системи;
 • интелигентни комуникационни мрежи;
 • клетъчни мобилни комуникационни мрежи;
 • информационни и Интернет технологии;
 • предаване на данни и компютърни комуникации; 
 • цифрови мрежи с интеграция на услугите; 
 • планиране, изграждане и управление на комуникационни мрежи; 
 • студийна и радиопредавателна техника в системата на БНР,БНТ, БТК и в частните радио- и телевизионни предаватели; 
 • системи за разпознаване на изображение и звук на базата на невронни мрежи и системи за компютърно зрение; 
 • видеокомпютърни системи за анимация и специализирани звукови и видеоефекти; 
 • запис и редактиране на аудио- и видеопрограми; 
 • лазерни и световодни комуникационни системи; 
 • индивидуални спътникови системи за телевизия, радио и обмен на данни; 
 • кабелни разпределителни системи за интерактивни комуникационни системи; 
 • комуникационни устройства за бизнеса и бита (телевизионна и аудио-визуална техника, терминална и телефонна техника и офис-обзавеждане); 
 • радиолокационни и радионавигационни устройства и системи; 
 • радиотехнически датчици и компютризирани системи за дистанционен контрол и управление в жп транспорта, енергетиката, екологията, водоснабдяването, както и на сигнално-охранителни системи; 
 • автоматизирани системи за проектиране, производство, контрол и диагностика в промишлени и експлоатационни условия; 
 • мениджмънт в електронното производство и в комуникациите; 
 • научноизследователска и развойна дейност в институти и лаборатории; 
 • преподавателска дейност във висши и средни училища.

Обучението във ФКТТ включва три вида дисциплини: фундаментални, специални и профилиращи.
При обучението и научните изследвания се използва модерната техническа база на катедрите: студийна аудио- и видеотехника и мултимедийни системи; тестова микровълнова апаратура на Hewlett-Packard за честоти до 40 GHz; спътникови системи; действаща главна станция на спътникови програми, уплътнени с всички местни програми, които се използват в кабелната разпределителна мрежа на ТУ за над 1000 абоната в ж.к. “Дианабад”; радиолокационна станция; действащи цифрови уплътнителни и комутационни системи; телексна централа; персонални компютри с програмни пакети за автоматизирано проектиране на аналогови и цифрови схеми и устройства и пакети за цифрова обработка на звукови сигнали и изображения; компютърни класове с мрежа от персонални компютри; макети за лабораторни упражнения по цифрови и оптични комуникации на фирмата Feedback, макети с програмируеми сигнални процесори за цифрова обработка на сигнали; пакети за мултимедийни приложения от Adobe Premier и Photo Styler и др.

Студентите могат да използват установените контакти на ФКТТ с 20 сродни висши училища от 13 развити страни. Работи се по различни проекти, финансирани от ЕИО. Ежегодно се отпускат стипендии за разработване на дипломни работи от водещи фирми.

Общотеоретичната и специалната техническа подготовка на студентите във ФКТТ е на световно равнище, доказателство за което е бързата адаптация и успешната реализация на много млади инженери, наши випускници, във фирми и научни звена в САЩ, Европа и други развити страни, както и в чуждестранни фирми с представителства в България.

Деканат: блок 1, стая 1439б

Careerdays.bg