Златен Лев Капитал АД

Златен лев Капитал

Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД е първото създадено в България и лицензирано от Комисията за финансов надзор управляващо дружество.  То е учредено през 2000 година.  Предметът на дейност на УД “Златен лев” АД е управление и консултиране на дейност по инвестиране в ценни книжа. По занятие дружеството може да управлява портфейлите на институционални инвеститори. Понастоящем “Златен лев Капитал” АД управлява активите на инвестиционното дружество от отворен тип “Златен лев” АД.

Zaplatomer.bg